Logowanie

DZ. URZ. 2010.98.607

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 607
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVI/263/10 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści wsi Kuków Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: § 1.  1. Uchwala się  zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr XXXIII/264/2002 z dnia 28.06.2002 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr VII/55/2003 z dnia 13.06.2003 r.  2. Plan obejmuje czę ś ć  sołectwa Kuków, wskazaną  w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/148/08 z dnia 09 października 2008 roku. 3. Plan składa się z: 1) tekstu niniejszej uchwały, 2) załącznika nr 1 - zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu, 3) załącznika nr 2 - zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. § 2. W uchwale Rady Gminy w Stryszawie Nr XXXIII/264/2002 z dnia 28.06.2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 pkt. 6) otrzymuje brzmienie:  ? działce ? rozumie się przez to działkę, część działki lub zespół działek, do których inwestor posiada  tytuł prawny; ? 2. § 3 pkt. 10) otrzymuje brzmienie:  ? inwestycjach, usługach lub rzemiośle nieuciążliwym ? rozumie się  przez to następujące przedsięwzięcia dopuszczone do realizacji na terenie objętym planem:   1) nie wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzię ć  mogących znacząco oddziaływać  n a środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z późniejszymi zmianami,   2) z § 2.1. ww. Rozporządzenia: drogi publiczne,   3) z § 3.1. ww. Rozporządzenia:   a) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5?    b) instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż  0,5 MPa i przyłączy do budynków?    c) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji  chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny;   d) instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt  42;   e) instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych  w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny 1 / 10 ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. Strona o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3?    f) wiercenia wykonywane w celu:  - ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych,

  d) instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt  42;   e) instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych  w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3?    f) wiercenia wykonywane w celu:  - ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych, - składowania odpadów promieniotwórczych, - zaopatrzenia w wodę;

  g) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin: - połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych, - na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

  h) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli?    i) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące;   j) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami  miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą;   k) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób?    l) zespoły zabudowy: - przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, - usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż  1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

  m) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30,  z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych?    n) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne ? metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów?    o) urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich konserwacji i przebudowy?    p) budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr;   q) kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków?    r) urządzenia lub zespoły urządzeń  umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy  zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż  10 m3/h;   s) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych,  kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1pkt 36? 

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. Strona 2 / 10

  t) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu,  niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45? 

zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż  10 m3/h;   s) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych,  kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1pkt 36?    t) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu,  niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45?    u) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców?    v) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków?    w) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;   x) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów  leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha;   y) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha?    z) gospodarowanie wodą  w rolnictwie, w tym melioracje, na obszarze nie mniejszym niż  20 ha, z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 63 oraz stawów rybnych?    aa) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż  1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;   bb) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia  zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż  50 ton rocznie;   cc) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż  50 ton rocznie;   dd) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;   ee) instalacje do uboju zwierząt;   ff) chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 4 tony ryb z 1 ha  powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 1 tonę ryb przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody.

  4) lista przedsięwzięć będących przedmiotem ustaleń w § 3 pkt 10) ppkt 1-3 obowiązuje wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu. ? 3. W § 12 wprowadza się ust. 10 w brzmieniu:  ?  W terenach zaliczonych do projektowanych obszarów Natura 2000, lokalizację  przedsięwzięć  dopuszcza się  pod warunkiem braku znaczącego, negatywnego oddziaływania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000. ? 4. W § 12 wprowadza się ust. 11 w brzmieniu:  ?  W obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego realizację  wymienionych w § 10 pkt  3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) można dopuścić  jedynie w przypadku przedsięwzię ć  mogących znacząco oddziaływać  n a środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona  procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 3 / 10 ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. Strona krajobrazowego. ? § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa. 

4. W § 12 wprowadza się ust. 11 w brzmieniu:  ?  W obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego realizację  wymienionych w § 10 pkt  3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) można dopuścić  jedynie w przypadku przedsięwzię ć  mogących znacząco oddziaływać  n a środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona  procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. ? § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Hadka   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI KUKÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (?PLAN 148?)

Lp. Data wpł ywu uwagi Tre ść uwagi Oznaczenie Rozstrzygniecie Rozstrzygniecie Rady gminy Uwagi nieruchomości, Wójta w sprawie  załą cznik do uchwał y nr której dotyczy  uwaga rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona 1 2 3 Sprzeciwiamy się przed planowanym uprzemysł owieniem terenów znajdujących się w obrębie naszego 4 5 Uwaga Uwaga uwzgledniona nieuwzgledniona 6 7 8 XXXVI/263/10

1a 200911-10

dz. nr 782, 784, nieuwzględniona w cał ości

nieuwzględniona W zakresie ochrony w cał ości przyrody uzgodniono z RDOŚ.

miejsca zamieszkania lub nieruchomości. Dodać należy, iż planowane zmiany zagrażają degradacją terenów  783 leżących w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Mał ego i tym samym w obszarze Natura 2000. Tereny  znajdują się na osiedlu zamieszkał ym lub budowlanym gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

1b 200911-10

mogących znacząco oddział ywać na środowisko. Zmiany idą w kierunku umożliwienia budowania warsztatów produkcyjnych na skalę, która w praktyce pozostanie bez kontroli. Temat dotyczy procedury zapocz ątkowanej uchwał ami Rady Gminy Stryszawa z dnia 09.10.2008 roku Nr  XXI/148/08 i z dnia 05.06.2008 roku Nr XVIII/115/08, która dotyczy zmiany p.z.p. wprowadzonego uchwał ami

dz. nr 782, 783, 784

Problem ochrony interesów osób  trzecich jest w planie 

1c 200911-10

Rady Gminy Stryszawa nr XXIX/232/2005 z dnia 04.10.2005 roku, Nr XXVI/210/2005 i XXVI/211/2005 z dnia  24.05.2005 roku oraz Nr XXXIII/264/2002 z dnia 28.06.2002 zmienionej uchwałą  Nr VII/55/2003 z dnia  13.06.2003. Ponieważ zmiany planu tyczą się w yłą cznie części definicyjnej w naszej ocenie wystarczające jest podanie adresu zamieszkania lub numerów dział ek będących we wł adaniu wnoszących uwagi wraz

dz. nr 776, 769, 795, 786

uwzględniony. Plan nie może być  rozpatrywany w kontekście

1d 200911-10

z zaznaczeniem uchwał y podlegającej zmianie. Z naszego punktu widzenia najbardziej niekorzystnym  i niebezpiecznym zapisem jest każdorazowo par. 2 ewentualnego projektu uchwał y w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków.  Po takiej modyfikacji plan zagospodarowania przestrzennego de facto wyłą cza zakaz lokalizacji grupy

dz. nr 776, 769, 795, 786

konfliktów  sąsiedzkich.

1e 200911-10

przedsięwzięć mogących oddział ywać na środowisko. Przedsięwzięcia te są enumeratywnie wyliczone w par. 6 ust. 2 pkt 2. Numerologia odpowiada wykazowi z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na

dz. nr 792, 793

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

1f 200911-10 sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej niepokojącym jest pkt 46, który dotyczy stolarni, tartaków,  instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli. Z kolei pkt 3 ust. 2 par. 6 planu po  dz. nr 500, 496

Strona 4 / 10

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI KUKÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (?PLAN 148?)

Lp. Data wpł ywu uwagi Tre ść uwagi Oznaczenie Rozstrzygniecie Rozstrzygniecie Rady gminy Uwagi nieruchomości, Wójta w sprawie  załą cznik do uchwał y nr której dotyczy  uwaga rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona 1 2 3 Sprzeciwiamy się przed planowanym uprzemysł owieniem terenów znajdujących się w obrębie naszego 4 5 Uwaga Uwaga uwzgledniona nieuwzgledniona 6 7 8 XXXVI/263/10

1a 200911-10

dz. nr 782, 784, nieuwzględniona w cał ości

nieuwzględniona W zakresie ochrony w cał ości przyrody uzgodniono z RDOŚ.

miejsca zamieszkania lub nieruchomości. Dodać należy, iż planowane zmiany zagrażają degradacją terenów  783 leżących w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Mał ego i tym samym w obszarze Natura 2000. Tereny  znajdują się na osiedlu zamieszkał ym lub budowlanym gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

1b 200911-10

mogących znacząco oddział ywać na środowisko. Zmiany idą w kierunku umożliwienia budowania warsztatów produkcyjnych na skalę, która w praktyce pozostanie bez kontroli. Temat dotyczy procedury zapocz ątkowanej uchwał ami Rady Gminy Stryszawa z dnia 09.10.2008 roku Nr  XXI/148/08 i z dnia 05.06.2008 roku Nr XVIII/115/08, która dotyczy zmiany p.z.p. wprowadzonego uchwał ami

dz. nr 782, 783, 784

Problem ochrony interesów osób  trzecich jest w planie 

1c 200911-10

Rady Gminy Stryszawa nr XXIX/232/2005 z dnia 04.10.2005 roku, Nr XXVI/210/2005 i XXVI/211/2005 z dnia  24.05.2005 roku oraz Nr XXXIII/264/2002 z dnia 28.06.2002 zmienionej uchwałą  Nr VII/55/2003 z dnia  13.06.2003. Ponieważ zmiany planu tyczą się w yłą cznie części definicyjnej w naszej ocenie wystarczające jest podanie adresu zamieszkania lub numerów dział ek będących we wł adaniu wnoszących uwagi wraz

dz. nr 776, 769, 795, 786

uwzględniony. Plan nie może być  rozpatrywany w kontekście

1d 200911-10

z zaznaczeniem uchwał y podlegającej zmianie. Z naszego punktu widzenia najbardziej niekorzystnym  i niebezpiecznym zapisem jest każdorazowo par. 2 ewentualnego projektu uchwał y w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków.  Po takiej modyfikacji plan zagospodarowania przestrzennego de facto wyłą cza zakaz lokalizacji grupy

dz. nr 776, 769, 795, 786

konfliktów  sąsiedzkich.

1e 200911-10

przedsięwzięć mogących oddział ywać na środowisko. Przedsięwzięcia te są enumeratywnie wyliczone w par. 6 ust. 2 pkt 2. Numerologia odpowiada wykazowi z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

dz. nr 792, 793

1f

200911-10

sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej niepokojącym jest pkt 46, który dotyczy stolarni, tartaków,  instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli. Z kolei pkt 3 ust. 2 par. 6 planu po  zmianach wprowadza możliwość lokalizacji przedsięwzięć pod warunkiem braku znaczącego, negatywnego

dz. nr 500, 496

1g 200911-10

oddział ywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i ro ślin, dla których został  wyznaczony obszar Natura 2000.

 Te zapisy poprzez nieostre kryteria i użycie klauzuli generalnych pozwalają  na terenie naszego osiedla w sposób swobodny lokalizować tartaki i stolarnie. Jaka jest racja tych  konkretnych zmian? Czy są one odpowiedzią na fakt, iż od kilku lat pewni przedsiębiorcy próbują uruchomić  zakł ad stolarski na jednej z dział ek poł ożonej w Kukowie w jednostce strukturalnej ZM-2? Gabaryty budynku potencjalnego przedsiębiorstwa wskazują, iż jest to inwestycja o du żym zasięgu z opcją rozbudowy. Dotychczas był o to niemożliwe z powodu zapisów p.z.p. Dział ania Gminy zmierzają w kierunku  umożliwienia funkcjonowania rzeczonej stolarni bez względu na to, iż wokół  są zlokalizowane domy zamieszkał e przez ludzi i trwają budowy nowych posesji. Z informacji zasięgniętych w Urz ędzie Gminy Stryszawa wynika, iż z Kukowa odnotowano tylko jeden wniosek o rzeczoną zmianę. Jak to się ma do wieloletnich protestów licznego grona mieszkańców? Czy sensem kosztownych procedur dotyczących zmian planu zagospodarowania przestrzennego jest ? dogodzenie?   potrzebom kilku przedsiębiorców? W ten  sposób ponadto dąży się do legalizacji w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Mał ego inwestycji, która  będzie miał a wpł yw na środowisko naturalne i stanie się uciążliwa dla mieszkańców. Zwracamy uwagę na wyjątkowo niefortunne poł ożenie budynku gospodarczego, który od strony zachodniej,  wschodniej i poł udniowej otoczony jest zabudową mieszkalną a od strony pół nocnej niemalże dotyka obszarów leśnych. Obserwując dział ania inwestorów, którzy wykupują nieruchomości wokół  należy obawiać 

dz. nr 775

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany.

się, iż ich plany sięgają znacznej rozbudowy stolarni. Zapisy, które forsuje Pan Wójt w projekcie planu  zagospodarowania przestrzennego pozwalają na niekontrolowaną rozbudowę zakł adu ze szkodą dla środowiska naturalnego i mieszkańców, bo zgoda na rozwój interesu galanteryjnego (np. zmiana produkcji  i wytwarzanie okien i drzwi) uzależni się de facto od oceny organu administracji. Charakter zakł adu będzie determinował  dążenia przedsiębiorcy do zaopatrzenia się w materiał  drzewny, co siłą  rzeczy prowadzić 

Strona 5 / 10

wschodniej i poł udniowej otoczony jest zabudową mieszkalną a od strony pół nocnej niemalże dotyka obszarów leśnych. Obserwując dział ania inwestorów, którzy wykupują nieruchomości wokół  należy obawiać  się, iż ich plany sięgają znacznej rozbudowy stolarni. Zapisy, które forsuje Pan Wójt w projekcie planu  zagospodarowania przestrzennego pozwalają na niekontrolowaną rozbudowę zakł adu ze szkodą dla środowiska naturalnego i mieszkańców, bo zgoda na rozwój interesu galanteryjnego (np. zmiana produkcji  i wytwarzanie okien i drzwi) uzależni się de facto od oceny organu administracji. Charakter zakł adu będzie determinował  dążenia przedsiębiorcy do zaopatrzenia się w materiał  drzewny, co siłą  rzeczy prowadzić  będzie do wyrębu okolicznych lasów i ich degradacji. Generalnie, wprowadzanie w projekcie  zagospodarowania przestrzennego na obszarach Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 możliwości funkcjonowania zakł adów stolarskich zakrawa na skandal i kpinę ze środowiska i mieszkańców. Pod  pretekstem wątpliwego rozwoju gospodarczego i mglistych nowych miejsc pracy stwarza si ę pole manewru do rozwoju partykularnych interesów kosztem zdrowia i spokoju mieszkańców oraz równowagi środowiska naturalnego. Zakł ad stolarski z samej natury jest zakwalifikowany jako potencjalnie szkodliwy, co wynika  z cyt. rozp. Ministra Środowiska i ta kwestia pozostaje bezsporna. Nie kontestując pozostał ych zmian planu zagospodarowania przestrzennego zwracamy uwagę, że spór  i sprzeciw dotyczy nie realizowania przez Gminę swoich sł usznych obowiązków lecz próby przeforsowania  pewnej sprawy, która niekoniecznie jest dobrem publicznym. Naszym zdaniem na terenach, których obręb podajemy poniżej (w proporcji do zasięgu zmian) nie jest potrzebne ani pożądane wyłą czenie zakazu przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko, o których mowa w par. 3 pkt 46 cyt. wyżej rozporządzenia (czyli m.in. stolarni). Tym samym stwierdzamy, iż Wójt Gminy Stryszawa popiera w tym  miejscu partykularne interesy nie licząc się z innymi mieszkańcami. Prosimy raz jeszcze o gruntowne zbadanie sprawy w każdym jej aspekcie i żądamy usunięcia z projektu  planu zmian nakierowanych na dział alność stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli.

2 200911-16 Sprzeciwiamy się przed planowanym uprzemysł owieniem terenów znajdujących się w obrębie naszego miejsca zamieszkania lub nieruchomości. Dodać należy, iż planowane zmiany zagrażają degradacją terenów  leżących w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Mał ego i tym samym w obszarze Natura 2000. Tereny  znajdują się na osiedlu zamieszkał ym lub budowlanym gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddział ywać na środowisko. Zmiany idą w kierunku umożliwienia budowania warsztatów produkcyjnych na skal ę, która w praktyce pozostanie bez kontroli.Temat dotyczy procedury  zapoczątkowanej uchwał ami Rady Gminy Stryszawa z dnia 09.10.2008 roku Nr XXI/148/08 i z dnia  05.06.2008 roku Nr XVIII/115/08, która dotyczy zmiany p.z.p. wprowadzonego uchwał ami Rady Gminy Stryszawa nr XXIX/232/2005 z dnia 04.10.2005 roku, Nr XXVI/210/2005 i XXVI/211/2005 z dnia 24.05.2005  roku oraz Nr XXXIII/264/2002 z dnia 28.06.2002 zmienionej uchwałą  Nr VII/55/2003 z dnia 13.06.2003.  Ponieważ zmiany planu tyczą się w yłą cznie części definicyjnej w naszej ocenie wystarczające jest podanie adresu zamieszkania lub numerów dział ek będących we wł adaniu wnoszących uwagi wraz z zaznaczeniem  uchwał y podlegającej zmianie. Z naszego punktu widzenia najbardziej niekorzystnym i niebezpiecznym  zapisem jest każdorazowo par. 2 ewentualnego projektu uchwał y w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków. Po takiej modyfikacji plan zagospodarowania przestrzennego de facto wyłą cza zakaz lokalizacji grupy przedsięwzięć mogących oddział ywać na środowisko. Przedsięwzięcia te są enumeratywnie wyliczone w par. 6 ust. 2 pkt 2.  Numerologia odpowiada wykazowi z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko.Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej niepokojącym jest pkt 46, który  dotyczy stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli. Z kolei  pkt 3 ust. 2 par. 6 planu po zmianach wprowadza możliwość lokalizacji przedsięwzięć pod warunkiem braku znaczącego, negatywnego oddział ywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin, dla których został  wyznaczony obszar Natura 2000. Te zapisy poprzez nieostre kryteria i użycie klauzuli generalnych pozwalają na terenie naszego osiedla w sposób swobodny lokalizować tartaki i stolarnie. Jaka jest racja tych konkretnych zmian? Czy są one odpowiedzią na fakt, iż od kilku lat pewni przedsiębiorcy próbują uruchomić zakł ad stolarski na jednej z dział ek poł ożonej w Kukowie w jednostce  strukturalnej ZM-2? Gabaryty budynku potencjalnego przedsiębiorstwa wskazują, iż jest to inwestycja o dużym zasięgu z opcją rozbudowy. Dotychczas był o to niemożliwe z powodu zapisów p.z.p. Dział ania Gminy zmierzają w kierunku umożliwienia funkcjonowania rzeczonej stolarni bez względu na to, iż wokół  są  zlokalizowane domy zamieszkał e przez ludzi i trwają budowy nowych posesji. Z informacji zasięgniętych w Urzędzie Gminy Stryszawa wynika, iż z Kukowa odnotowano tylko jeden wniosek o rzeczoną zmianę. Jak to si ę ma do wieloletnich protestów licznego grona mieszkańców? Czy sensem kosztownych procedur  dotyczących zmian planu zagospodarowania przestrzennego jest ? dogodzenie?   potrzebom kilku przedsiębiorców? W ten sposób ponadto dąży się do legalizacji w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu  Mał ego inwestycji, która będzie miał a wpł yw na środowisko naturalne i stanie się uciążliwa dla dz. nr 569 nieuwzględniona w cał ości nieuwzględniona W zakresie ochrony w cał ości przyrody uzgodniono z RDOŚ. Problem ochrony interesów osób  trzecich jest w planie  uwzględniony. Plan nie może być  rozpatrywany w kontekście konfliktów  sąsiedzkich

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. mieszkańców.Zwracamy uwagę na wyjątkowo niefortunne poł ożenie budynku gospodarczego, który od 

strony zachodniej, wschodniej i poł udniowej otoczony jest zabudową mieszkalną a od strony pół nocnej niemalże dotyka obszarów leśnych. Obserwując dział ania inwestorów, którzy wykupują nieruchomości wokół  należy obawiać się, iż ich plany sięgają znacznej rozbudowy stolarni. Zapisy, które forsuje Pan Wójt  w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na niekontrolowaną rozbudowę zakł adu ze

Strona 6 / 10

dotyczących zmian planu zagospodarowania przestrzennego jest ? dogodzenie?   potrzebom kilku przedsiębiorców? W ten sposób ponadto dąży się do legalizacji w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu  Mał ego inwestycji, która będzie miał a wpł yw na środowisko naturalne i stanie się uciążliwa dla mieszkańców.Zwracamy uwagę na wyjątkowo niefortunne poł ożenie budynku gospodarczego, który od  strony zachodniej, wschodniej i poł udniowej otoczony jest zabudową mieszkalną a od strony pół nocnej niemalże dotyka obszarów leśnych. Obserwując dział ania inwestorów, którzy wykupują nieruchomości wokół  należy obawiać się, iż ich plany sięgają znacznej rozbudowy stolarni. Zapisy, które forsuje Pan Wójt  w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na niekontrolowaną rozbudowę zakł adu ze szkodą dla środowiska naturalnego i mieszkańców, bo zgoda na rozwój interesu galanteryjnego (np. zmiana  produkcji i wytwarzanie okien i drzwi) uzależni się de facto od oceny organu administracji. Charakter zakł adu będzie determinował  dążenia przedsiębiorcy do zaopatrzenia się w materiał  drzewny, co siłą  rzeczy prowadzić będzie do wyrębu okolicznych lasów i ich degradacji. Generalnie, wprowadzanie w projekcie  zagospodarowania przestrzennego na obszarach Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 możliwości funkcjonowania zakł adów stolarskich zakrawa na skandal i kpinę ze środowiska i mieszkańców. Pod  pretekstem wątpliwego rozwoju gospodarczego i mglistych nowych miejsc pracy stwarza si ę pole manewru do rozwoju partykularnych interesów kosztem zdrowia i spokoju mieszkańców oraz równowagi środowiska naturalnego. Zakł ad stolarski z samej natury jest zakwalifikowany jako potencjalnie szkodliwy, co wynika  z cyt. rozp. Ministra Środowiska i ta kwestia pozostaje bezsporna.Nie kontestując pozostał ych zmian planu zagospodarowania przestrzennego zwracamy uwagę, że spór i sprzeciw dotyczy nie realizowania przez  Gminę swoich sł usznych obowiązków lecz próby przeforsowania pewnej sprawy, która niekoniecznie jest  dobrem publicznym. Naszym zdaniem na terenach, których obręb podajemy poniżej (w proporcji do zasięgu zmian) nie jest potrzebne ani pożądane wyłą czenie zakazu przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać  na środowisko, o których mowa w par. 3 pkt 46 cyt. wyżej rozporządzenia (czyli m.in. stolarni). Tym samym stwierdzamy, iż Wójt Gminy Stryszawa popiera w tym miejscu partykularne interesy nie licząc się z innymi  mieszkańcami.Prosimy raz jeszcze o gruntowne zbadanie sprawy w każdym jej aspekcie i żądamy usunięcia z projektu planu zmian nakierowanych na dział alność stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli. 3a 200911-12 W związku z mającą nastąpić zmianą zagospodarowania przestrzennego dotyczącą niby tylko ? zmianą  zapisu tekstu? , czyli zastąpienie sł owa ? uciążliwe?   obowiązkiem ? sporządzenia raportu oddział ywania?  jest dla nas zagrożeniem uprzemysł owienia terenów, które znajdują się w obrębie naszych miejsc zamieszkania. Sprzeciwiamy się kategorycznie sytuowaniu tartaków, stolarni itp. w pasie tym części wsi Kuków ww.  3b 200911-12 Planowane zmiany zmienią tereny obecne na tereny typowo przemysł owe, ponieważ wszelkie zakł ady stolarskie itp. bezspornie kwalifikowane są, o tym mówi rozp. Ministra Środowiska jako tereny szkodliwe dla życia ludzi, a tym samym zdrowia i spokoju. My mieszkańcy mamy już przykł ad uciążliwości z powodu  funkcjonowania nielegalnego tartaku w Kukowie pod nr 169, wł asności Jacka Bacy zamieszkał ego 3c 200911-12 w Stryszawie. Tartak ten zajmuje okoł o 0,80 ha. Zlokalizowany jest na dział kach 4465, 4463, 4462, 4461, dz. nr 4395, dz. nr 4392 dz. nr 4645 nieuwzględniona w cał ości nieuwzględniona Plan nie może być  w cał ości rozpatrywany w kontekście konfliktów  sąsiedzkich. To czy obiekty są  samowolą czy niestanowi przedmiotu planu. Weryfikacja legalności lokalizacji dz. nr 4467 poszczególnych  obiektów podlega  odrębnej procedurze. Tereny poł ożone w zmienianym  planie znajdują się  poza terenami zalewowymi ( patrz plan ? 108? )

4631, 4638. Inwestor wykupuje nieruchomości wokół, ciągle rozwija dział alność tartaczn ą i obawy nasze są  4396, 4397/1 sł uszne, gdyż nastąpi dalsza rozbudowa tartaku po mającej nastąpić zmianie ? zapisów tekstu?   w zagospodarowaniu przestrzennym. Jacek Baca posiada samowolę tartak i wiadomo,  że chce za wszelką 

3d 200911-12

cenę go zalegalizować z chwilą obowiązywania zmian w planie zago-spodarowania przestrzennego.

W wiarygodność sporządzenia raportu oddział ywania nie wierzymy. Doświadczyliśmy już tego fikcyjnego badania przez WOŚ w Krakowie, który również UG w Stryszawie jest w posiadaniu. Poza tym uruchomienie  tartaków, stolarni itp. w naszej cz ęści wsi Kuków, uniemożliwia nam pozostał ym mieszkańcom prowadzenie takiej dział alności jak wynajem pokoi dla wczasowiczów, a mieliśmy to zagwarantowane przy ubieganiu się  o zezwolenie na budowę domów. Proszę prześledzić jak to wygl ąda; by letnik wynajął pokój na wsi celem  wypoczynku i korzystania z dóbr przyrody, musiał  sł uchać wycia pił  tartacznych i zamiast opala ć się  w sł ońcu, musiał by zdmuchiwać pył  i ?. unoszący się z tartaku itp. Uruchomienie tartaku, stolarni chociażby w części zagrodowej lub za zgodą RZGW w części zagrożenia powodziowego co był o sugerowane w UG  nie zmienia faktu bo dział ki znajdują się nadal w tym samym pasie części wsi. Wokół tartaku znajduj ą się  domy mieszkalne dookoł a i to w bardzo mał ej odległ ości. Podtrzymujemy wszelkie nasze sprzeciwy w sytuowaniu tartaków i stolarni, poruszane w skł adanych od dwóch lat pismach do UG w Stryszawie,  w wymienionej części wsi Kuków. Wszystkie te pisma dotyczył y uciążliwości z powodu istniejącego już  samowoli tartaku. Dlatego jeszcze raz prosimy o dokł adne, wnikliwe zbadanie sprawy w każdym aspekcie i żądamy usunięcia z projektu planu zmian nakierowa?nych na dział alność tartaków i stolarni itp. w naszej  części wsi. Takie dział alności winny znajdować się w terenie przemysł owym.

4

200911-10

Dział ając na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. ... i w odniesieniu do stosownego  obwieszczenia Wójta Gminy Stryszawa..., a także w uzupeł nieniu moich uwag zł ożonych pismem zbiorowym z dnia 04.11.2009 r. zarzucam, iż w toku rzeczonej procedury zmiany planu naruszono szereg  przepisów ww. ustawy, i tak:

nieuwzględniona w cał ości

nieuwzględniona w cał ości

1. Zmiany, o których mowa wyżej oparto o m.in. uchwałę  Rady Gminy Stryszawa z dnia 5 czerwca 2008 r. Nr 

ad 1. Gmina speł nił a ten wymóg formalny  i analizę  sporządził a przed

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany. planu zagospodarowania XVIII/115/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków. Conditio sine qua non legalności wyżej wymienionej uchwał y stanowi zgodnie z art. 14 ust. 5 u.o.p. i z.p. wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu. Z wyżej wymienionej analizy winna wynikać potrzeba dokonania konkretnych zmian i ich zgodność 

Strona 7 / 10

przepisów ww. ustawy, i tak:

1. Zmiany, o których mowa wyżej oparto o m.in. uchwałę  Rady Gminy Stryszawa z dnia 5 czerwca 2008 r. Nr  XVIII/115/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków. Conditio sine qua non legalności wyżej wymienionej uchwał y stanowi zgodnie z art. 14 ust. 5 u.o.p. i z.p. wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu. Z wyżej wymienionej analizy winna wynikać potrzeba dokonania konkretnych zmian i ich zgodność  z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa. Jedną  z projektowanych zmian wszystkich wymienionych we wstępie uchwał  Rady Gminy Stryszawa jest modyfikacja par. 2 ewentualnego projektu uchwał y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków i zmiana par. 6, która sprowadza się do wyodrębnienia pewnych inwestycji mogących mieć wpł yw na środowisko i zniesienia zakazu ich lokalizacji na odnośnych terenach. Po takiej modyfikacji plan zagospodarowania przestrzennego de facto wyłą cza zakaz lokalizacji grupy przedsięwzięć mogących oddział ywać na środowisko. Przedsięwzięcia te są enumeratywnie wyliczone w par. 6 ust. 2 pkt 2. Numerologia odpowiada wykazowi z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać  na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. W tym miejscu zwracam uwagę na pkt 46, który dotyczy stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli.

 Otóż przeprowadzając gruntowną egzegezę dokumentu analizy zasadności przystąpienia do zmiany planów miejscowych nie znajduję najmniejszych nawet śladów  zasadności i celowości wprowadzenia na przedmiotowych obszarach możliwości lokalizacji stolarni, tartaków i innych przedsi ębiorstw tego rodzaju. Analiza opiera się na potrzebie wprowadzenia zmian zgodnie z cyt.? ? umożliwieniem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności sieci wodociągowej kanalizacyjnej? . Mówi się również o obiektach usł ugowych typu stacje benzynowe, lakiernie, elektrownie wiatrowe. Dodatkowo sygnalizuję, iż zgadzając się w zupeł ności z potrzebą dostosowania planu do realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie podzielam zdania na temat oczywistości interesu gminy w powstawaniu w pobliżu mojej posesji lakierni. Wracając do pkt 46 par. 3 ww. rozporządzenia analiza nie wykazuje potrzeby istnienia na terenach objętych zmianami dział alności stolarskiej lub tartacznej więc de facto zmiany b ędące konsekwencją uchwał y Rady Gminy Stryszawa Nr XVIII/115/08 nie mogą dotyczyć  możliwości wprowadzenia w planie zgody na takie przedsięwzięcia. Mimo licznych ustnych prób  tł umaczenia przez przedstawicieli gminy sensu takich uregulowań należy przywoł ać wyrok WSA w Lublinie  z dnia 07.07.2009 II SA/Lu 274/2009 gdzie jasno sformuł owano tezę, iż ustne zapewnienie burmistrza (wójta)  o zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego nie może być uznane za dokonanie takiej analizy. Wynika z tego konsekwencja pisemnej analizy zasadności zmian w każdym ich aspekcie co w ww. przypadku nie został o dopeł nione i tym samym cał a procedura tycząca się zmiany par. 6 uchwał  Rady Gminy w punkcie dotyczącym możliwości prowadzenia stolarni, tartaków, instalacji do  wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli jest wadliwa naruszając normy wynikające z art.  14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto dysponuję dokumentami z których  wynika formalnie minimalne zainteresowanie przedsiębiorców na dzień wszczęcia procedury taką  dział alnością, co oznacza dział anie gminy w celu ochrony pojedynczych partykularnych interesów kosztem  dobra ogół u (vide treść protestu zbiorowego z dnia 04.11.2009 roku). 

ad 1. Gmina speł nił a ten wymóg formalny  i analizę  sporządził a przed przystąpieniem do procedury planistycznej. W analizie  wskazano niezbędny zakres prac. Wskazano paragrafy, w których  należał oby plan zmienić.

2. Zarzucam również, iż Wójt Gminy Stryszawa w obwieszczeniu o wył ożeniu do publicznego wglądu projektu zmian niezgodnie z art. 17 pkt 11 u.o.p i z.p. narzucił  form ę uwag gdzie nakazał  oznaczenie nieruchomości, której uwagi dotyczą. Zmiany projektowane noszą znamiona modyfikacji definicyjnych i tyczą się znacznych obszarów Gminy. Istnieje możliwość, iż osoba fizyczna lub instytucja będzie mieć  interes prawny by kwestionować zmiany na cał ym proklamowanym terenie, tym bardziej, że są obciążone wadą formaln ą, o której mowa w pkt. 1 niniejszego pisma. Nakaz oznaczenia nieruchomości, której uwaga  dotyczy czyni w tym wypadku niepodobnym zł ożenie prawidł owej formalnie uwagi ze względu na zakres terytorialny modyfikacji. Takie dział anie narusza przede wszystkim art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ eczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddział ywania na środowisko. Istnieje możliwość, iż osoba pragnąca zł ożyć  uwagi do zmian o charakterze definicyjnym obejmujących cał ość terenu nie uczyni tego bo poza jej możliwością będzie zgodnie z obwieszczeniem Wójta oznaczenie wszystkich nieruchomości.

ad. 2  Tre ść ogł oszenia o wył ożeniu projektu planu do publicznego wglądu, zawierająca informację o tym, że przy skł adaniu uwagi / wniosku należy podać  oznaczenie nieruchomości, zgodna jest z załą cznikiem nr 7 do  Rozporządzenia Ministra

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany.

Infrastruktury w sprawie 

Strona 8 / 10

wymaganego zakresu planu miejscowego.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  wymaganego zakresu planu miejscowego.

Reasumując, wzywam do odstąpienia na terenie wsi Kuków od zmian planów zagospodarowania  przestrzennego określonych w uchwał ach Rady Gminy Nr VII/55/2003 z dnia 13.06.2003 roku i Nr  XXVI/210/2005 z dnia 24.05.2005 roku umożliwiających prowadzenie dział alności gospodarczej, o której  mowa w pkt 46 par.

 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. Proszę również o rozważenie odstąpienia od analogicznych zmian na pozostał ym terenie gminy z racji ich ewidentnej wadliwości, co wykazał em powyżej. Alternatywą jest w mojej ocenie powtórzenie  procedury od momentu sporządzenia analizy zasadności przystąpienia do zmiany tych planów. Zaniechanie  narazi w mojej ocenie gminę na znaczne koszty, których uzasadnienia próżno szukać w racjonalnym  gospodarowaniu jednostką samorządu terytorialnego.Powyższe pismo proszę traktowa ć również jako przedsądowe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r.  o samorządzie gminnym.

W zakresie wezwania z art. 101  ustawy z dnia  08.03.1990 r. o samorządzie gminnym pismo przekazano Radzie Gminy Stryszawa jako organowi wł aściwemu w tej  sprawie.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) rozstrzyga się  o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  Zmiana planu nie pociąga za sobą  realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany.

Strona 9 / 10

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) rozstrzyga się  o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  Zmiana planu nie pociąga za sobą  realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

ID: QXLXW-FSVYA-NABLF-DWQUQ-MMBAP. Podpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.154.967

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-54-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.98.606

  uchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów

 • DZ. URZ. 2010.98.605

  uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice

 • DZ. URZ. 2010.98.604

  uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.97.603

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.96.602

  uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.