Logowanie

DZ. URZ. 2010.99.622

Tytuł:

uchwała nr XXX/238/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Bochnia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 99 pozycja: 622
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXX/238/10 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 17 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) Rada Gminy Bochnia stwierdza zgodnoś ć  zmiany tekstu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, zatwierdzonego Uchwał ą  Rady Gminy Bochnia Nr XXIV/199/02 z dnia 28 września 2002 r. i uchwala zmianę treści § 6 ust. 14 i § 19 ust. 1 pkt 5 tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października 2006r. § 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XIII/98/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia obejmuje zmianę treści § 6 ust. 14 i § 19 ust. 1 pkt 5 tekstu planu.  § 2.  1. Postanowienie § 6. ust.14 po zmianie będzie mieć następujące brzmienie: ?..Na terenach : zalewowych i podmokłych oraz bezodpływowych, oznaczonych na rysunku planu wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w świetle przepisów odrębnych" 2. Postanowienie § 19 ust.1, pkt.5, po zmianie będzie mieć następujące brzmienie: ?..Na terenach: narażonych na okresowe podtopienia, podmokłych oraz bezodpływowych wprowadza się  całkowity zakaz realizacji przedsięwzię ć  dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w świetle przepisów odrębnych?  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ID: BHZMH-NQLZY-KYLFQ-NUXAY-SCHRR. Podpisany.

Przewodniczący Rady Gminy

Strona 1 / 2

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal  

ID: BHZMH-NQLZY-KYLFQ-NUXAY-SCHRR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6074

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.516.5143

  informacja Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia

 • DZ. URZ. 2010.171.1117

  uchwała nr XXX/233/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia.

 • DZ. URZ. 2010.675.5695

  uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których, w związku z osunięciem się ziemi, obowiązuje zakaz budowy nowych budynków oraz odbudowy istniejących budynków.

 • DZ. URZ. 2011.611.7264

  wyrok nr II SA/kr 218/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi [...]* na Uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr XLIV/404/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 303 z dnia 14 czerwca 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.99.621

  uchwała nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia

 • DZ. URZ. 2010.99.620

  uchwała nr XXXIV/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie Powiatu Brzeskiego

 • DZ. URZ. 2010.98.619

  sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2010.98.618

  ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 marca 2010r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.

 • DZ. URZ. 2010.98.617

  zarządzenie nr 53/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.