Logowanie

DZ. URZ. 2011.103.2088

Tytuł:

aneks nr 14 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 17 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańsk
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 103 pozycja: 2088
Hasła:

ANEKS NR 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zawarty pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowanym przez: Macieja Lisickiego ? Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowaną przez: Janusza Wróbla ? Burmistrza Pruszcza Gdańskiego § 1. Do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionego następującymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 9 lipca 2004 r., aneks nr 2 z dnia 15 listopada 2004 r., aneks nr 3 z dnia 22 grudnia 2004 r., aneks nr 4 z dnia 22 grudnia 2005 r., aneks nr 5 z dnia 30 grudnia 2005 r., aneks nr 6 z dnia 1 września 2006 r., aneks nr 7 z dnia 1 marca 2007 r., aneks nr 8 z dnia 21 lutego 2008 r., aneks nr 9 z dnia 1 lipca 2008 r., aneks nr 10 z dnia 2 grudnia 2008 r., aneks nr 11 z dnia 02 września 2009 r., aneks nr 12 z dnia 4 maja 2010 r., aneksem nr 13 z dnia 17 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Gmina Miejskiej Pruszcz Gdański zobowiązuje się do dopłacania Miastu Gdańsk różnicy między całkowitym kosztem realizacji przez Miasto Gdańsk zadań wynikających z niniejszego Porozumienia, wyrażonym iloczynem stawki za 1 wozokilometr: 1) w okresie od 01.01.2004 r. do dnia 30.04.2004 r. w wysokości 4,46 zł netto, 2) w okresie od 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. w wysokości 4,52 zł netto, 3) w okresie od 01.01.2005 r. do dnia 30.04.2005 r. w wysokości 4,69 zł netto, 4) w okresie od 01.05.2005 r. do dnia 31.10.2005 r. w wysokości 4,77 zł netto, 5) w okresie od 01.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. w wysokości 4,83 zł netto, 6) w okresie od 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. w wysokości 4,90 zł netto, 7) w okresie od 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. w wysokości 5,02 zł netto, 8) w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.01.2008 r. w wysokości 5,07 zł netto, 9) w okresie od 01.02.2008 r. do dnia 31.03.2008 r. w wysokości 5,17 zł netto, 10) w okresie od 01.04.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. w wysokości 5,28 zł netto, 11) w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. w wysokości 6,09 zł netto, 12) w okresie od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w wysokości 6,30 zł netto, 13) w okresie od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. w wysokości 6,44 zł netto, oraz ilości wozokilometrów wykonanych na podstawie niniejszego Porozumienia w komunikacji miejskiej w danym roku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański a wpływami netto uzyskanymi przez Miasto Gdańsk ze sprzedaży biletów za przejazd komunikacją miejską na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, pomniejszonymi o wydatki netto poniesione przez Miasto Gdańsk w związku z dystrybucją biletów wynoszące: 1) w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. - 8,00 % wpływów, 2) w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. - 8,27 % wpływów, 3) w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. - 5,21 % wpływów, 4) w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. - 6,11 % wpływów,

Id: EQEFZ-DFPRF-TNYIZ-JNHBY-IVOMR. Podpisany Strona 1

5) w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. - 6,31 % wpływów, 6) w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - 6,50 % wpływów, 7) w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ? 8,10 % wpływów, 8) w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ? 7,42 % wpływów.? § 2. Załączniki nr 1,2,3,4 do Porozumienia Międzygminnego zastępuje się Załącznikami nr 1,2,3,4 do niniejszego Aneksu. § 3. Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, trzy dla Miasta Gdańska. § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki

Burmistrz Pruszcza Gdanskiego Janusz Wróbel

Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc załącznik 1 Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. Zalacznik2.doc załącznik 2 Załącznik Nr 3 do Aneksu Nr 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. Zalacznik3.doc załącznik 3 Załącznik Nr 4 do Aneksu Nr 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. Zalacznik4.doc załącznik 4

Id: EQEFZ-DFPRF-TNYIZ-JNHBY-IVOMR. Podpisany Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.58.1323

  aneks nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.2046

  uchwała nr XXVII/534/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.

 • DZ. URZ. 2010.125.2407

  aneks nr 12 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 4 maja 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.103.2087

  ogłoszenie nr 3/PN/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. 2011.103.2086

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK.III.4131.14.2011.TM. Wojewody Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/32/11 Rady Gminy Stary dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stary Dzierzgoń

 • DZ. URZ. 2011.103.2085

  uchwała nr III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.103.2084

  uchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ?Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Sierakowice, ze środków budżetu Gminy Sierakowice?

 • DZ. URZ. 2011.103.2083

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.