Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1141

Tytuł:

uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Pacanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1141
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/46/11 RADY GMINY PACANÓW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr V/35/11 z dnia 14 stycznia 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku. § 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr V/35/11 z dnia 14 stycznia 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok. § 6. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Nowicki

Id: TILKD-OEIIQ-OMYVV-ILJIF-QICRT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr VII/46/11 z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 r. Po stronie dochodów: - w dziale 600 wprowadzono środki na remont dróg popowodziowych zgodnie z promesą nr BUSKŻ-I-5901-2/11 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 300.000 zł - w dziale 700 zmniejszono udział dofinansowania PROW do inwestycji rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego na cele edukacyjno środowiskowe o kwotę 78.219 zł zgodnie z podpisanym aneksem ? w dziale 853 wprowadzono środki dla szkół - projekt POKL Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w kwocie 140.316,30 zł. Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 362.097,30 zł. Po stronie wydatków: - w dziale 600 wprowadzono środki na remont dróg popowodziowychdofinansowanie w kwocie 300.000 zł - w dziale 700 zmniejszono udział PROW w kwotę 78.219 zł. - w dziale 750 dokonano zmian między paragrafami i dodatkowo kwotę 1000zł przeniesiono do działu 852 oraz w dziale 852 dokonano zmian między paragrafami zgodnie z pismem Kierownika GOPS, - w dziale 801 i 854 dokonano zmian zgodnie z pismami Dyrektorów szkól, - w dziale 853 wprowadzono środki dla szkół ? projekt POKL w kwocie 140.316,30 zł -w dziale 900 dokonano zmian między paragrafami. Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 362.097,30 zł. Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników:1,2,3,4,5,7.

Id: TILKD-OEIIQ-OMYVV-ILJIF-QICRT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Zalacznik nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik3.xls Zalacznik nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik4.xls Zalacznik nr 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik5.xls Zalacznik nr 5 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011 r. Zalacznik7.xls

Id: TILKD-OEIIQ-OMYVV-ILJIF-QICRT. Podpisany

Strona 2

Zalacznik nr 7

Id: TILKD-OEIIQ-OMYVV-ILJIF-QICRT. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.139.1314

  uchwała nr XL/179/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.191.1787

  uchwała nr LX/280/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2009.428.3078

  uchwała nr XLIX/222/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.390.2850

  uchwała nr XLV/210/09 Rady Gminy w Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.397.2883

  uchwała nr XLVI/217/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1140

  uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.106.1139

  uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1138

  uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1137

  uchwała nr II/19/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1136

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.