Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1145

Tytuł:

uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1145
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6b i 6c ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy w Strawczynie postanawia: § 1. § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso otrzymuje brzmienie : 2. ? Na inkasentów do poboru należności wyznacza się niżej wymienione osoby w poszczególnych sołectwach: 1) Chełmce - Piec Marian, 2) Hucisko - Piec Kazimiera, 3) Korczyn - Stępień Barbara, 4) Kuźniaki - Wnuk Mirosław, 5) Małogoskie - Szczykutowicz-Gos Anna, 6) Niedźwiedź - Raczyńska Teresa, 7) Promnik - Stępień Grzegorz, 8) Ruda Strawczyńska - Picheta Tadeusz, 9) Oblęgór - Zapała Henryk, 10) Oblęgorek - Wieczorek Kazimierz, 11) Strawczyn - Jabłońska Monika, 12) Strawczynek - Jarząbek Kazimiera." § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: KCSSJ-AGICP-LPCZG-GTOHF-LFCES. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.304.2294

  uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.304.2295

  uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2009.304.2293

  uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.304.2292

  uchwała nr XXVII/184/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.223.2620

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1144

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.107.1143

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1142

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1141

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.107.1140

  uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.