Logowanie

DZ. URZ. 2011.108.1153

Tytuł:

uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Gminy Iwaniska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 108 pozycja: 1153
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR IX/66/11 RADY GMINY IWANISKA z dnia 15 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska Na podstawie art.19 ust. 1 lit?a? i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. W § 4 pkt 4 zmienia się tabelę do Uchwały Nr LIX/442/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska zgodnie z poniższą tabelą

NAZWA SOŁECTWA 1.BODUSZÓW 2.BORKÓW 3.DZIEWIĄTLE 4.GRYZIKAMIE? 5.GARBOWICE 6.IWANISKA 7.KAMIENIEC 8.KOPIEC 9.KUJAWY 10.KRĘPA 11.NOWA ŁAGOWICA NAZWISKO INKASENTA I IMIĘ Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej-% od pobranych i terminowo odprowadzanych kwot 15% 15% 15%

STASICA ELŻBIETA SKOTNICKA BARBARA WÓJCIK WIOLETA GRZEŚKIEWICZ WALDEMAR SKUZA ANDRZEJ WÓJCIK TADEUSZ ŻABICKA JANINA NOGAJ ELŻBIETA SKUZA MARIA MARSZAŁEK MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI TOMASZ KRAWCZYK TERESA STACHURSKI JÓZEF DOLESZEK ZBIGNIEW KOWALSKA ZOFIA POLAŃSKI JAN ROZMYSŁOWSKI ZBIGNIEW PIETRZYK STANISŁAW ORKISZ CELINA KWIATEK STEFAN PIOTROWICZ KRZYSZTOF STRAWA ELIZA BIEŃ DOROTA TOMCZYK ANDRZEJ ŚCIBISZ KRZYSZTOF

KOWALSKI KRZYSZTOF 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

12.STARA ŁAGOWICA KUCHNIAK DOROTA 13.ŁOPATNO 14.MARIANÓW 15.MYDŁÓW 16.PRZEPIÓRÓW 17.RADWAN 18.STOBIEC 19.TOPORÓW 20.TĘCZA 21.UJAZD 22.WOJNOWICE 23.JASTRZĘBSKA WOLA 24.SKOLANKOWSKA WOLA 25.WZORY 26.WYGIEŁZÓW 27.ZALDÓW

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Id: NCJZC-DIEWS-HWINO-XWTGV-PQPJD. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska inż Piotr Kidoń

Id: NCJZC-DIEWS-HWINO-XWTGV-PQPJD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.22

  uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska

 • DZ. URZ. 2011.30.422

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska.

 • DZ. URZ. 2011.81.885

  ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.

 • DZ. URZ. 2010.194.1820

  ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.

 • DZ. URZ. 2012.815

  ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.108.1152

  uchwała nr III/9/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

 • DZ. URZ. 2011.108.1151

  uchwała nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.107.1150

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie: |braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji.

 • DZ. URZ. 2011.107.1149

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.107.1148

  uchwała nr 44/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.