Logowanie

DZ. URZ. 2011.108.2211

Tytuł:

uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-02
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 108 pozycja: 2211
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR XI/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Id: DKODI-PVFUK-SNYUV-MPYAV-VSBVC. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Rada Miejska ustaliła opłaty za zajęcia opiekuńczo ? wychowawcze i dydaktyczne realizowane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym pięciogodzinną podstawę programową obowiązujące od 1 września 2011 r. W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2011 r. przedszkoli publicznych w Redzie, nie ma już konieczności ustalania opłat za zajęcia w tych placówkach. Wobec powyższego uchylenie Uchwał jest zasadne. Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.

Id: DKODI-PVFUK-SNYUV-MPYAV-VSBVC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3373

  uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie ? części północnej

 • DZ. URZ. 2011.57.1274

  uchwała nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU.

 • DZ. URZ. 2011.4.118

  uchwała nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

 • DZ. URZ. 2011.4.119

  uchwała nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2012.1428

  uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Wielowątkowa numeracja faktur

  W mojej firmie oparłem numerację faktur wg następującego wzorca: ROK_FAKTURY/IDENTYFIKATOR_UZYTKOWNIKA/NUMER_KOLEJNY_FAKTURY_DLA_DANEGO_IDENTYFIKATORA_UZYTKOWNIKA. Identyfikator (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.108.2210

  uchwała nr VIII/ 56 /2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, zasad udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

 • DZ. URZ. 2011.108.2209

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie

 • DZ. URZ. 2011.108.2208

  uchwała nr IX/180/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.108.2207

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. 2011.108.2206

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytów? oraz upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.