Logowanie

DZ. URZ. 2011.112.1194

Tytuł:

uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Chmielniku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1194
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

UCHWAŁA NR IV/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Statut Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXII/280/2001 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku, ze zmianami. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do Uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik.PDF STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W CHMIELNIKU

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku Marianna Wira

Id: VMPAY-DGDBN-OWVGG-GLWPG-MSMCR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.112.1197

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

 • DZ. URZ. 2009.97.1076

  uchwała nr XXIV/254/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.119.1203

  uchwała nr XXII/211/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.40.593

  uchwała nr XXI/201/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.

 • DZ. URZ. 2009.115.1185

  uchwała nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.112.1193

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.111.1192

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Bogoria z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.111.1191

  uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.111.1190

  uchwała nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.111.1189

  uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.