Logowanie

DZ. URZ. 2011.11.279

Tytuł:

uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-28
Organ wydający:Rada Gminy w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 279
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XLII/622/10 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). § 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Chojnice, stanowiące załączniki: 1. Nr 1 - Statut Sołectwa Angowice, 2. Nr 2 - Statut Sołectwa Chojniczki, 3. Nr 3 - Statut Sołectwa Ciechocin, 4. Nr 4 - Statut Sołectwa Chojnaty, 5. Nr 5 - Statut Sołectwa Czartołomie ? Jarcewo, 6. Nr 6 - Statut Sołectwa Doręgowice, 7. Nr 7 - Statut Sołectwa Granowo, 8. Nr 8 - Statut Sołectwa Gockowice-Objezierze, 9. Nr 9 - Statut Sołectwa Klawkowo, 10. Nr 10 - Statut Sołectwa Kłodawa, 11. Nr 11 - Statut Sołectwa Kopernica, 12. Nr 12 - Statut Sołectwa Krojanty, 13. Nr 13 - Statut Sołectwa Kruszka, 14. Nr 14 - Statut Sołectwa Lotyń, 15. Nr 15 - Statut Sołectwa Lichnowy, 16. Nr 16 - Statut Sołectwa Moszczenia, 17. Nr 17 - Statut Sołectwa Nieżychowice, 18. Nr 18 - Statut Sołectwa Nowe Ostrowie, 19. Nr 19 - Statut Sołectwa Nowy Dwór ? Cołdanki, 20. Nr 20 - Statut Sołectwa Nowa Cerkiew, 21. Nr 21 - Statut Sołectwa Ogorzeliny, 22. Nr 22 - Statut Sołectwa Ostrowie, 23. Nr 23 - Statut Sołectwa Pawłowo, 24. Nr 24 - Statut Sołectwa Pawłówko - Lipienice 25. Nr 25 - Statut Sołectwa Powałki, 26. Nr 26 - Statut Sołectwa Racławki, 27. Nr 27 - Statut Sołectwa Sławęcin, 28. Nr 28 - Statut Sołectwa Silno, 29. Nr 29 - Statut Sołectwa Swornegacie, 30. Nr 30 - Statut Sołectwa Topole

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 1

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/115/2003 Rady Gminy Chojnice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 1, poz. 1). § 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc § 1 ust.3 i § 2 uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2009 Nr 176, poz. 3443) § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Chojnicach Nr XIX/312/08 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojnice. Konsultacje odbyły się podczas zebrań wiejskich, zorganizowanych w 32 sołectwach Gminy Chojnice i polegały na wyrażeniu opinii mieszkańców, co do proponowanych projektów nowych statutów. Przedstawione projekty statutów mieszkańcy zaopiniowali pozytywnie, a zaproponowane przez mieszkańców rozwiązania zostały uwzględnione w statutach poszczególnych sołectw. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały przez Radę Gminy Chojnice jest uzasadnione.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. STATUT SOŁECTWA ANGOWICE DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, - Statutu Gminy Chojnice, - niniejszego statutu. § 2. 1. Teren działania sołectwa ANGOWICE obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Angowice. 2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Angowice . § 3. 1. Organami sołectwa są: - Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. 2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia ?Zebranie Wiejskie? należy rozumieć ?zebranie mieszkańców sołectwa?. § 4. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II. ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 5. Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3) Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi. 4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6) Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 1

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z przeznaczeniem tego mienia. § 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kompetencji innych organów. § 7. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z gospodarowaniem przekazanym mieniem.

2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4) Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 5) Podejmowania czynów społecznych. 6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 7) Uchwalania programów działania. 8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. § 8. Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach obowiązujących przepisów. DZIAŁ III. KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 9. Do kompetencji Sołtysa należy: 1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2) Prowadzi dokumentację sołectwa. 3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. § 10. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 2

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ IV. ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 11. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu V, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) na wniosek Rady Sołeckiej, d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta. 2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje Wójt Gminy. 3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez Wójta. 4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał. § 12. 1. O ile przepisy nie stanowią inaczej: - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, 2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu. 3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym. 4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania.

5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią Sołectwa. § 13. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym. 3. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 3

§ 14. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad. § 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub pracownik Urzędu Gminy. 2. Protokół powinien zawierać: - datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego. § 16. 1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V. WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ § 17. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy w Chojnicach. 3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, zgodnie z ust. 2. § 18. 1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób. 3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów Sołectwa. § 19. 1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy po upływie ich kadencji. 2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. 3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie wyznacza przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. § 20. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 4

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. 3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 4. Do zadań Komisji Wyborczej należy: a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, b) przeprowadzenie głosowania, c) ustalenie wyników wyborów, d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, e) ogłoszenie wyników wyborów. 5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki do protokołu Zebrania Wiejskiego. § 22. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: 1) całkowicie przedartych, 2) innych niż ustalone w ust. 5, 3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. 8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów ? głosowanie się powtarza. 10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 5

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów. § 23. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1. Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, 2. Utraty prawa wybieralności, 3. Śmierci. § 24. 1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w drodze uchwały. 2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie stwierdza wygaśnięcie mandatu. § 25. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze ? wraz z uzasadnieniem: a) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. 4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o zebraniu. § 26. 1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu. 2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają się na zasadach określonym w niniejszym Statucie. § 27. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia kadencji Rady Gminy. § 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA § 29. 1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. § 30. Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. § 31. Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa,

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 6

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu. § 32. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo ? rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo ? finansowym są dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy. § 33. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie. 2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 34. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu. § 35. 1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36. Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. § 37. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta Gminy. § 38. Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 7

Załącznik do Uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.1.pdf GRANICE SOŁECTWA ANGOWICE

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. STATUT SOŁECTWA CHOJNICZKI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, - Statutu Gminy Chojnice, - niniejszego statutu. § 2. 1. Teren działania sołectwa CHOJNICZKI obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Chojniczki. 2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Chojniczki . § 3. 1. Organami sołectwa są: - Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. 2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia ?Zebranie Wiejskie? należy rozumieć ?zebranie mieszkańców sołectwa?. § 4. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II. ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 5. Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3) Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi.

4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6) Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 1

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z przeznaczeniem tego mienia. § 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kompetencji innych organów. § 7. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z gospodarowaniem przekazanym mieniem. 2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4) Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 5) Podejmowania czynów społecznych. 6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 7) Uchwalania programów działania. 8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. § 8. Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach obowiązujących przepisów. DZIAŁ III. KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 9. Do kompetencji Sołtysa należy: 1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2) Prowadzi dokumentację sołectwa. 3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. § 10. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 2

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ IV. ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 11. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu V, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) na wniosek Rady Sołeckiej, d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta. 2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje Wójt Gminy. 3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez Wójta. 4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał. § 12. 1. O ile przepisy nie stanowią inaczej: - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, 2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu. 3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym. 4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania. 5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią Sołectwa. § 13. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym. 3. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 3

§ 14. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad. § 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub pracownik Urzędu Gminy. 2. Protokół powinien zawierać: - datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego. § 16. 1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V. WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ § 17. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy w Chojnicach. 3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, zgodnie z ust. 2. § 18. 1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób. 3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów Sołectwa. § 19. 1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy po upływie ich kadencji. 2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. 3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie wyznacza przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. § 20. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 4

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. 3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 4. Do zadań Komisji Wyborczej należy: a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, b) przeprowadzenie głosowania, c) ustalenie wyników wyborów, d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, e) ogłoszenie wyników wyborów. 5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki do protokołu Zebrania Wiejskiego. § 22. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: 1) całkowicie przedartych, 2) innych niż ustalone w ust. 5, 3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. 8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów ? głosowanie się powtarza. 10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 5

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów. § 23. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1. Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, 2. Utraty prawa wybieralności, 3. Śmierci. § 24. 1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w drodze uchwały. 2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie stwierdza wygaśnięcie mandatu. § 25. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze ? wraz z uzasadnieniem: a) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. 4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o zebraniu. § 26. 1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu. 2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają się na zasadach określonym w niniejszym Statucie. § 27. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia kadencji Rady Gminy. § 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA § 29. 1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. § 30. Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. § 31. Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa,

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 6

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu. § 32. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo ? rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo ? finansowym są dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy. § 33. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie. 2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 34. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu. § 35. 1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36. Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. § 37. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta Gminy. § 38. Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 7

Załącznik do Uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik2.1.pdf GRANICE SOŁECTWA CHOJNICZKI

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. STATUT SOŁECTWA CIECHOCIN DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, - Statutu Gminy Chojnice, - niniejszego statutu. § 2. 1. Teren działania sołectwa CIECHOCIN obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Ciechocin.

2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Ciechocin . § 3. 1. Organami sołectwa są: - Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. 2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia ?Zebranie Wiejskie? należy rozumieć ?zebranie mieszkańców sołectwa?. § 4. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II. ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 5. Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3) Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi. 4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6) Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 1

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z przeznaczeniem tego mienia. § 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kompetencji innych organów. § 7. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z gospodarowaniem przekazanym mieniem. 2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4) Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 5) Podejmowania czynów społecznych. 6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 7) Uchwalania programów działania. 8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. § 8. Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach obowiązujących przepisów. DZIAŁ III. KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 9. Do kompetencji Sołtysa należy: 1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2) Prowadzi dokumentację sołectwa. 3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. § 10. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 2

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ IV. ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO § 11. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu V, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) na wniosek Rady Sołeckiej, d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta. 2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje Wójt Gminy. 3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez Wójta. 4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał. § 12. 1. O ile przepisy nie stanowią inaczej: - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, 2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu. 3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym. 4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania. 5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią Sołectwa. § 13. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym. 3. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 3

§ 14. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad. § 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub pracownik Urzędu Gminy. 2. Protokół powinien zawierać: - datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego. § 16. 1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V. WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ § 17. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy w Chojnicach. 3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, zgodnie z ust.

2. § 18. 1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób. 3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów Sołectwa. § 19. 1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy po upływie ich kadencji. 2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. 3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie wyznacza przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. § 20. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 4

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. 3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 4. Do zadań Komisji Wyborczej należy: a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, b) przeprowadzenie głosowania, c) ustalenie wyników wyborów, d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, e) ogłoszenie wyników wyborów. 5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki do protokołu Zebrania Wiejskiego. § 22. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: 1) całkowicie przedartych, 2) innych niż ustalone w ust. 5, 3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. 8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów ? głosowanie się powtarza. 10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany

Strona 5

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów. § 23. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1. Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, 2. Utraty prawa wybieralności, 3.

Śmierci. § 24. 1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w drodze uchwały. 2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie stwierdza wygaśnięcie mandatu. § 25. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze ? wraz z uzasadnieniem: a) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. 4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o zebraniu. § 26. 1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu. 2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają się na zasadach określonym w niniejszym Statucie. § 27. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia kadencji Rady Gminy. § 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA § 29. 1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. § 30. Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. § 31. Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa,

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpisany Strona 6

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu. § 32. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo ? rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo ? finansowym są dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy. § 33. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie. 2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 34. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu. § 35. 1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36. Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. § 37. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta Gminy. § 38. Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

Id: RZUGH-MTQSQ-HNFNB-SJGUT-KRLAE. Podpi
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Legnickie Pole.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Marcinowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2921

  uchwała nr XXXV/274/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.10.278

  zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ?Gdynia ? Oksywie?

 • DZ. URZ. 2011.10.277

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Chojnickiego

 • DZ. URZ. 2011.10.276

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku

 • DZ. URZ. 2011.10.275

  zarządzenie nr 1623/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.10.274

  zarządzenie nr 1524/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.