Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2349

Tytuł:

uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2349
Hasła:zwierzęta

UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn  Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.  1002 z późniejszymi zmianami1) )  uchwala się, co następuje:  § 1.  Przyjmuje  się  program  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  domowych  na  terenie  gminy  Kwidzyn,  w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  § 3.  Uchwałę  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.  § 4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od ogłoszenia.   

Przewodniczący Rady  Henryk Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, 

poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr  18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278. 

Id: AESMT­BLWVJ­UJQFV­SYWZD­SGHWO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY  KWIDZYN  Rozdział 1. Postanowienia ogólne  § 1.  Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów przebywających w granicach  administracyjnych gminy Kwidzyn.  § 2.  Celem programu jest:  1) zapobieganie bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez ich adopcję?  2) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów?  3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt domowych?  4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach zwierząt domowych?  5) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego.  Rozdział 2. Zapobieganie bezdomności i ograniczanie niekontrolowanego rozrodu  § 3.  1. Gmina  Kwidzyn  zapewnia  dofinansowanie  właścicielom  psów  i kotów  w wysokości  50%  kosztów  zabiegów  sterylizacji  samic  lub  kastracji  samców  oraz  dofinansowanie  w wysokości  50%  kosztów  zabiegów  czipowania  psów.  2. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Kwidzyn, do psów i kotów stanowiących ich własność.  3. Zabiegi,  o których  mowa  w ust.  1,  dofinansowywane  są  właścicielom  psów,  którzy  dopełnili  obowiązku  zaszczepienia  psów przeciw wściekliźnie.  Udokumentowanie  wypełnienia  obowiązku zaszczepienia  spoczywa na  właścicielach psów.  4. Gmina Kwidzyn, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr  113,  poz.  759,  z późn.  zm.),  wyłoni  lekarza  weterynarii,  z którym  zostanie  zwarta  umowa  na  dokonywanie  zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz czipowania, dofinansowywanych z budżetu Gminy.  5. Właściciele psów i kotów, będący mieszkańcami Gminy Kwidzyn, chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierzęta  zgłaszają  się  przed  dokonaniem  zabiegu  do  Urzędu  Gminy  Kwidzyn  w celu  wypełnienia  oświadczenia  stanowiącego załącznik do niniejszego programu.  6. Właściciele zwierząt zgłaszają zwierzęta do lekarza weterynarii, z którym Gmina Kwidzyn ma zawartą umowę,  o której  mowa  w ust.  4,  przekazując  lekarzowi  wypełnione  oświadczenie,  które  lekarz  weterynarii  po  przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy Kwidzyn.  7. Właściciele zwierząt opłacają lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu.  8. Na  warunkach  określonych  w umowie,  Gmina  Kwidzyn  płaci  pozostałe  50%  kosztów  zabiegu  bezpośrednio  lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym  mowa w ust. 5 i 6. 

Id: AESMT­BLWVJ­UJQFV­SYWZD­SGHWO. Podpisany Strona 1

9. Właścicielom psów i kotów przysługuje w ciągu jednego roku maksymalne dofinansowanie do dwóch zwierząt  będących w posiadaniu jednego właściciela.  § 4.  1. Gmina  Kwidzyn  pokrywa  koszty  sterylizacji  samic  lub  kastracji  samców  oraz  leczenia  bezdomnych  zwierząt  domowych, w szczególności  kotów, przebywających  na terenie gminy Kwidzyn, wyłapanych na zlecenie  Urzędu  Gminy Kwidzyn oraz dostarczonych do lekarza weterynarii ­ po uzyskaniu na to zgody Urzędu Gminy Kwidzyn ­  przez  stowarzyszenia,  osoby  (m.in.  opiekunowie  społeczni),  instytucje  lub  organizacje  współpracujące  z Gminą  Kwidzyn, których celem działania jest dobro zwierząt.  2. Zabiegów  kastracji  lub  sterylizacji  oraz  leczenia  i niezbędnej  opieki  pooperacyjnej  w stosunku  do  zwierząt,  o których  mowa  w ust.  1,  dokonywał  będzie  w ramach  umowy  lekarz  weterynarii  wyłoniony  na  zasadach  określonych w § 3 ust. 4.  3. Koszty zabiegów oraz leczenia i opieki zwierząt, o których mowa w ust. 1 będą w 100 % pokrywane z budżetu  Gminy.  4. Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub zostaną umieszczone w schronisku  dla bezdomnych zwierząt bądź trafią do adopcji.

  5. Koszty  zabiegów  kastracji,  sterylizacji  oraz  leczenia  pokrywane  będą  na  warunkach  określonych  w umowie,  o której mowa w ust. 2, na podstawie rachunku wystawionego przez lekarza weterynarii.  § 5.  1. Gmina  Kwidzyn  pokrywa  w 100%  koszty  uśpienia  miotów  psów  lub  kotów  bezdomnych  oraz  w 50%  koszty  uśpienia miotów psów lub kotów posiadających właścicieli, na wniosek właściciela, nie częściej niż raz w roku.  2. Uśpieniu  mogą  podlegać  wyłącznie  zwierzęta  (psy  lub  koty),  które  są  jeszcze  ślepe  i nie  ma  możliwości  zapewnienia  dla  nich  właścicieli  oraz  chore,  które  na  podstawie  opinii  lekarza  weterynarii  nie  rokują  nadziei  na  wyzdrowienie, a dalsze życie przysporzyłoby im ból i cierpienie.  3. Zabieg  uśpienia  przeprowadza  wyłącznie  lekarz  weterynarii,  z którym  Gmina  Kwidzyn  zawarła  umowę  na  świadczenie usługi w tym zakresie.  4. Zabiegi uśpienia zwierząt, o których mowa w ust. 2, posiadających właścicieli, dofinansowywane są wyłącznie  właścicielom  zwierząt  będącym  mieszkańcami  Gminy  Kwidzyn,  którzy  przed  zabiegiem  zgłosili  się  do  Urzędu  Gminy Kwidzyn i wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6.  5. Zabiegi uśpienia zwierząt, o których mowa w ust. 2, nieposiadających właścicieli (bezdomnych) dokonywane są  wyłącznie  w stosunku  do  zwierząt  przebywających  w granicach  administracyjnych  gminy  Kwidzyn,  wyłapanych  lub dostarczonych do lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 3, w sposób określony w § 4 ust. 1.  6. Gmina Kwidzyn dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie  z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w ust. 3.  § 6.  1. Za  poszukiwanie  nowych  właścicieli/opiekunów  psów  i kotów  odpowiadają  ich  dotychczasowi  właściciele/opiekunowie.  2. Gmina  Kwidzyn  może  prowadzić  akcje  poszukiwania  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt,  w szczególności psów i kotów poprzez:  1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Kwidzyn za pośrednictwem  schroniska  dla  zwierząt,  z którym  Gmina  zawarła  umowę  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  oraz  zapewnienie im dalszej opieki?  2) prowadzenie  akcji  adopcyjnej  bezdomnych  zwierząt  z terenu  gminy,  m.in.  poprzez  stworzenie  elektronicznej  bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na  tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

Id: AESMT­BLWVJ­UJQFV­SYWZD­SGHWO. Podpisany

Strona 2

Rozdział 3. Edukacja społeczeństwa  § 7.  1. Gmina Kwidzyn prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie  obowiązków,  jakie  ciążą  na  osobach  utrzymujących  lub  hodujących  zwierzęta  domowe  oraz  zachęcającą  do  zaopiekowania  się  bezdomnymi  zwierzętami.  Gmina  współdziała  przy  tym  z organizacjami  społecznymi,  stowarzyszeniami,  fundacjami  oraz  innymi  osobami  i podmiotami,  których  statutowym  celem  działalności  jest  przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.  2. Działalność edukacyjna prowadzona przez Gminę może być także realizowana poprzez propagowanie zabiegów  (kastracji  i sterylizacji  zwierząt)  zapobiegających  nadmiernemu,  niekontrolowanemu  wzrostowi  populacji  bezdomnych zwierząt za pośrednictwem ulotek oraz artykułów w prasie lokalnej.  3. Gmina  Kwidzyn,  współdziałając  z podmiotami,  wymienionymi  w ust.  1,  może  również  organizować  konkursy  i akcje  edukacyjne  dla  młodzieży  z terenu  gminy  na  temat  humanitarnego  traktowania  zwierząt  oraz  zagadnień  związanych  ze  standardami  opieki  nad  zwierzętami,  potrzebą  ograniczenia  ich  liczby  poprzez  sterylizację  i kastrację.  Rozdział 3. Finansowanie programu  § 8.  1. Kwotę  przeznaczoną  na  realizację  niniejszego  programu  określi  corocznie  Uchwała  budżetowa  Rady  Gminy  Kwidzyn.  2. Ilość  wykonywanych  zabiegów  określonych  w §  3,  4 oraz  5 będzie  limitowana  wielkością  środków  przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

Id: AESMT­BLWVJ­UJQFV­SYWZD­SGHWO. Podpisany

Strona 3

Załącznik do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt  domowych na terenie gminy Kwidzyn.  OŚWIADCZENIE  dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt  domowych na terenie gminy Kwidzyn.  1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:  ??????????????????????????????????????????.................   2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:  ??????????????????????????????????????????????  3. Gatunek zwierzęcia: kot/pies* ? maść, imię zwierzęcia, płeć, numer identyfikacyjny:  ??????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????  4. Rodzaj wykonywanego zabiegu (kastracja, sterylizacja, czipowanie, uśpienie ślepego miotu/chorego  zwierzęcia* )  5. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50 % kosztów zabiegu kastracji/sterylizacji/  czipowania/uśpienie ślepego miotu/chorego zwierzęcia* w kwocie ????.?? zł  (słownie: ?????????......................................?????????????.?)  oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb wynikających  z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Kwidzyn, dnia ?????????????                                  ????????????????                                                                                                                          podpis właściciela zwierzęcia  * niepotrzebne skreślić 

Id: AESMT­BLWVJ­UJQFV­SYWZD­SGHWO. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.211

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Olsztyn

 • DZ. URZ. 2012.4018

  uchwała nr XIX / 107 / 2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy  Tokarnia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6046

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3080

  uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3857

  uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2348

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.113.2347

  uchwała nr Nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2011.113.2346

  uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Dziemiany

 • DZ. URZ. 2011.113.2345

  uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2011.113.2344

  uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Bobowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.