Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2351

Tytuł:

uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Linia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2351
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR 62/VIII/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie  dotyczącego działek nr 189/6­189/9, 189/20­189/21, 189/23­189/24 i 189/28­189/42 w gminie Linia.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  5 i  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z póź.  zm.)  oraz  art.  20  i art.  27  ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  z póź.  zm.),  Rada  Gminy  Linia, na wniosek Wójta Gminy Linia uchwala, co następuje:  § 1. 1. Po  stwierdzeniu  zgodności  z ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy Linia uchwalonego Uchwałą Nr 42/VI/VI/2011 Rady Gminy Linia, z dnia 5 kwietnia 2011  r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego  działek nr 189/6­189/9, 189/20­189/21, 189/23­189/24 i 189/28­189/42 w gminie Linia.  § 2. 1. Granice  planu obejmują  obszar położony na północ od drogi powiatowej ozn. nr 1336G, gmina Linia,  zgodnie z rysunkiem planu.  2. Powierzchnia planu wynosi ok. 3,27 ha.  § 3. 1. Integralnymi częściami uchwały są:  1)załącznik  nr 1 stanowiący  rysunek miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  wykonany na mapie  do  celów  planistycznych  w skali  1:2000,  którego  integralną  częścią  jest  wyrys  ze  studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?  2)załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu?  3)załącznik  nr  3 stanowiący  rozstrzygnięcie  o sposobie  realizacji,  zapisanych  w planie,  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  § 4. 1. Na ustalenia planu miejscowego składają się:  1)ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:  a) ustalenia ogólne?  b) ustalenia szczegółowe?  2)rysunek planu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  Rozdział 1. Ustalenia ogólne  § 5. 1. Definicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego planu są następujące:  1)uchwała ? niniejsza uchwała?  2)teren ? część obszaru objętego planem, wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o jednakowym  przeznaczeniu oznaczona numerem porządkowym i symbolem?  3)przepisy odrębne ? przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi?  4)wysokość  zabudowy  ?  wysokość  budynku  mierzona  od  poziomu  terenu  przy  najniżej  położonym  wejściu  do  budynku  lub  jego  części  do  górnej  płaszczyzny  stropu  bądź  najwyżej  położonej  krawędzi  stropodachu  nad  najwyższą  kondygnacją  użytkową,  łącznie  z grubością  izolacji  cieplnej  i warstwy  ją  osłaniającej,  albo  do  najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia?  5)kondygnacja ? kondygnacja naziemna?  6)powierzchnia  zabudowy  ?  określa  maksymalną  dopuszczalną  wielkość  powierzchni  zabudowy  w stosunku  do  powierzchni działki? 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 1

7)proponowane podziały wewnętrzne ? propozycja podziału terenu na działki, z którą może być zgodny projekt  podziału nieruchomości? przy innym podziale zachować parametry działki określone w poszczególnych kartach  terenu?  8)nieprzekraczalne  linie  zabudowy  ­  linie,  poza  które  nie  mogą  wykraczać  ściany  zewnętrzne  budynków,  a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 1,5 m, (w przypadku  nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy  po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi)  9)droga  wewnętrzna  ?  droga  w rozumieniu  ustawy  z dnia  21  marca  1985  r.  o drogach  publicznych  przy  czym  dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę  drogę wewnętrzną?  10)stan istniejący ? stan na rok 2011?  11)wielkoformatowy nośnik reklamowy ? nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,00 m2 ?  12)powierzchnia  biologicznie  czynna  ?  powierzchnia  niezabudowana  i nieutwardzona,  pokryta  roślinnością  urządzoną lub naturalną, a także wodą?  13)modernizacja ? działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń? ich unowocześnienie w ramach  istniejących gabarytów.  § 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  1)granica obszaru objętego planem miejscowym?  2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania?  3)symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic ? oznaczenie klasy?  4)nieprzekraczalne linie zabudowy,  5)strefa bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznej WN 110kV,  § 7. 1. Obszar planu obejmuje łącznie 5 terenów w tym:  1)3  tereny  oznaczone  numerami  porządkowym  od 01 do 03 i  symbolem  literowym MN oznaczającym  przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  2)2  tereny  komunikacji  oznaczone  numerami  porządkowymi  literowymi KDW oznaczającym przeznaczenie pod drogi wewnętrzne,  § 8. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  1)przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą?  2)ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych?  3)ustala się stosowanie kolorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem?  4)na  terenach  oznaczonym  symbolem MN ustala  się  obowiązek  realizacji  zieleni  towarzyszącej  obiektom  budowlanym?  5)ustala  się,  że  różnice  w parametrach  zabudowy  odnoszące  się  do  wysokości  zabudowy  oraz  kąta  nachylenia  połaci dachowych, nie mogą odbiegać więcej niż o 5% od wartości określonych w ustaleniach szczegółowych,  § 9. 1. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego:  1)zakazuje się prowadzenia prac, trwale i niekorzystnie, naruszających panujące na obszarze objętym planem oraz  w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo ? wodne?  2)na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko,  za  wyjątkiem  inwestycji  infrastrukturalnych,  w tym  związanych  z zaopatrzeniem  w wodę  i odprowadzeniem ścieków?  3)planem  ustala  się  obowiązek  wyposażenia  nieruchomości  w odpowiednio  przygotowane  miejsca  do  zbierania  odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami?  od 01 do 02 i  symbolem 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 2

4)na  obszarze  objętym  planem  ustala  się  zachowanie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  zgodnie  z przepisami  prawa?  5)w nowopowstających budynkach zakazuje się stosowania paliw węglowych do celów grzewczych?  6)na obszarze planu ustala się zachowanie istniejących terenów zieleni, cennych zbiorowisk roślinnych itp. oraz  zaleca się wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń jako uzupełnień przestrzennych?  7)na  terenie  planu  ustala  się  obowiązek  zachowania  charakterystycznych  cech  krajobrazu  kulturowego,  w tym  historycznego układu dróg oraz tradycyjnych cech zabudowy.  § 10. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  1)w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska  archeologicznego,  osoby  prowadzące  roboty  budowlane  i ziemne  są  zobowiązane  zabezpieczyć  znalezisko,  wstrzymać  wszelkie  prace  mogące  je  uszkodzić  lub  zniszczyć  i niezwłocznie  powiadomić  właściwy  organ  ochrony zabytków?  2)cały  obszar  planu  znajduje  się  w strefie  ochrony  ekspozycji  zespołu  dworsko  ?  folwarcznego  w Pobłociu,  dla  której ustala się:  a) zachowanie  historycznych  połączeń  widokowych,  historycznego  układu  drożnego,  a także  historycznych  elementy rozplanowania przestrzennego wsi,  b) kontynuację  tradycji  budowlanej  miejscowej  i regionalnej  przy  kształtowaniu  nowej  architektury  oraz  sposobów zagospodarowywania terenu,  c) ochronę  zaznaczonych  na  rysunku  planu  obiektów  o dużej  wartości  historycznej,  a w  szczególności  ich  historyczną  bryłę,  historyczną  dyspozycję  ścian,  historyczny  kształt  dachu,  historyczne  i regionalne  formy  architektoniczne i detal w tym podział stolarki okiennej, historyczne materiały budowlane oraz kolorystykę,  d) wszelkie zmiany w ww.

 obiektach, należy uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków.  3)na  obszarze  strefy  ochrony  archeologicznej  obejmującej  osadę  datowaną  na  okres  wczesnośredniowieczny,  wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 209/Archeolog. z dnia 1.12.1972, ustala się:  a) zakaz  wykonywania  jakichkolwiek  prac  ziemnych  i inwestycyjnych  bez  zgody  Pomorskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym  pozwoleniu,  zakres  niezbędnych  do  wykonania  archeologicznych  badań  ratowniczych  wyprzedzających  proces zainwestowania terenu.  b) dla  obiektów  archeologicznych  i ich  stref  ochrony  obowiązuje  wymóg  uzyskiwania  opinii  Muzeum  Archeologicznego w Gdańsku.  § 11. 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  1)dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia szczegółowe?  2)w zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych na przestrzeń publiczną ustala się:  a) zakaz lokalizacji nośników wielkoformatowych?  b) inne nośniki reklamowe muszą być ściśle związane z wykonywaną na miejscu działalnością.  § 12. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji są następujące:  1)dostępność drogowa terenu określona w ustaleniach szczegółowych?  2)ustala  się  następujące  minimalne  wskaźniki  parkingowe  do  obliczenia  zapotrzebowania  inwestycji  na  miejsca  postojowe dla samochodów osobowych:  a) 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,  b) 1  miejsce  postojowe  na  50,0  m2 powierzchni  użytkowej  usług  lecz  nie  mniej  niż  2 miejsce  postojowe  na  1 obiekt usługowy i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych?  3)sieci  infrastruktury  technicznej  w liniach  rozgraniczających  terenu  dróg  należy  lokalizować  na  warunkach  określonych przez zarządcę drogi.  § 13. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są następujące: 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany Strona 3

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę:  a) z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci?  2)w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:  a) z  urządzeń  indywidualnych?  zaleca  się  stosowanie  źródeł  ciepła  nieemisyjnych  lub  niskoemisyjnych,  nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp.?  3)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  a) z  sieci  elektroenergetycznej  niskiego  lub  średniego  napięcia,  na  warunkach  określonych  przez  zarządcę  sieci,  b) podział  nowych  terenów  budowlanych  należy  zaopiniować  u zarządcy  sieci  elektroenergetycznej  w celu  wyznaczenia  terenów  pod  stacje  transformatorowe,  przyjmuje  się  możliwość  budowy  stacji  transformatorowych  na  obszarze  planu,  o ile  nie  naruszy  to  innych  ustaleń  planu  oraz  interesów  prawnych  właścicieli terenów,  c) nowoprojektowane sieci SN i NN należy realizować w formie skablowanej w pasach drogowych,  d) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na warunkach  określonych przez zarządcę sieci?  4)w zakresie odprowadzenia ścieków:  a) ustala  się  odprowadzenie  ścieków  do  projektowanej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  w celu  obsługi  przedmiotowej inwestycji na warunkach określonych przez zarządcę sieci,  b) do  czasu  budowy  sieci  kanalizacyjnej,  dopuszcza  się  odprowadzanie  ścieków  do  szczelnych  zbiorników  bezodpływowych,  c) dopuszcza  się  także  budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Zastosowanie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  winno  być  poprzedzone  dokładnym  rozpoznaniem  warunków  gruntowo  ?  wodnych,  ukształtowania  terenu,  wielkości  działki,  na  której  mają  być  zastosowane  wybrane  rozwiązania  techniczne  oraz charakterem pracy oczyszczalni ? praca okresowa, czy całoroczna,  d) po  wybudowaniu  zbiorczej  kanalizacji  sanitarnej  wszystkie  obiekty  obowiązkowo  podłączyć  do  sieci,  a zbiorniki  bezwzględnie  zlikwidować.  Nie  dopuszcza  się  funkcjonowania  równocześnie  kanalizacji  sanitarnej i zbiorników bezodpływowych.  e) Wprowadzenie ścieków z własnego gospodarstwa do wód i ziemi musi być zgodne z przepisami odrębnymi,  f) dopuszcza  się  wydzielenie  terenów  pod  przepompownie  ścieków  uściślonych  na  etapie  realizacji  i modernizacji nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej?  5)w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:  a) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe?  b) z  terenów  parkingów,  dróg  utwardzonych,  placów  manewrowych  przed  odprowadzeniem  do  odbiornika  winny  być  podczyszczane  w stopniu  zapewniającym  spełnienie  wymagań  określonych  w przepisach  odrębnych?  c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości?  d) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed  zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,  e) należy  zastosować  takie  rozwiązania  techniczne,  technologiczne  i organizacyjne,  aby  na  analizowanym  terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo wodnych,  f) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem  wód opadowych?  6)w zakresie utylizacji odpadów stałych:  a) po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek?  7)na terenie planu dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany Strona 4

8)w  obrębie  terenów  budowlanych  i dróg  należy  zapewnić  zaopatrzenie  wodne  dla  celów  gaśniczych  oraz  dróg  dojazdowych dla samochodów pożarniczych.  9)inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.  § 14. 1. Na  terenie  planu  nie  zostały  wykonane  badania  geologiczne,  które  potwierdzałyby  konieczność  wskazania  terenów  zagrożonych  osuwaniem  mas  ziemnych.  Żaden  z terenów  leżących  w granicach  opracowania  nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.  § 15. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,  gabaryty  obiektów  i wskaźniki  intensywności  zabudowy,  szczegółowe  zasady  i warunki  scalania  i podziału  nieruchomości  objętych  planem  miejscowym,  szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu,  w tym  zakaz  zabudowy,  sposób  i termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i użytkowania terenów oraz stawki procentowe zawarte są w ustaleniach szczegółowych.  Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe  § 16. 1. Ustalenia  szczegółowe  dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolami 01­MN,  02­MN,  03­ MN , wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  1)Przeznaczenie terenu ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?  2)Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  a) obowiązują ustalenia § 8 uchwały,  b) w zakresie lokalizacji nośników reklamowych ustala się:  ­ zakaz  lokalizacji  nośników  reklamowych  wolnostojących  i reklam  na  budynkach  i ogrodzeniach  o powierzchni powyżej 1,0 m2 ?  ­ dopuszcza  się  lokalizację  szyldów  o maksymalnej  powierzchni  1,0  m2 ,  związanych  z prowadzoną  działalnością w miejscu jej prowadzenia,  ­ zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych nośników reklamowych.  3)Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego:  a) obowiązują ustalenia § 9 ust. 1 uchwały,  4)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  a) obowiązują ustalenia §10 ust. 1 uchwały,  b) tereny znajdują się w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko ? folwarcznego, obowiązują ustalenia §10  ust. 1, pkt 2 uchwały,  c) zgodnie  z rysunkiem  planu  tereny  w części  znajdują  się  na  obszarze  strefy  ochrony  archeologicznej  obejmującej  osadę  datowaną  na  okres  wczesnośredniowieczny,  wpisanej  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr  209/Archeolog. z dnia 1.12.1972, obowiązują ustalenia §10 ust. 1, pkt 2 uchwały,  5)Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  a) w  zakresie  oddziaływania  przestrzeni  prywatnych  na  przestrzeń  publiczną  ustala  się  zachowanie  zasad  zawartych w pkt 2 i 6.  6)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  a) linia zabudowy:  ­ nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w odległości  6,00  m  do  linii  rozgraniczającej  tereny  od  dróg  wewnętrznych, zgodnie z rysunkiem planu,  ­ nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,00 m od linii rozgraniczającej tereny 01­MN i 03­MN od  drogi publicznej zbiorczej, znajdującej się poza obszarem opracowania, zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? maksymalnie 30% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ? minimalnie 50% powierzchni działki, w tym 10% pod drzewa i krzewy, 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany Strona 5

d) forma zabudowy ? zabudowa wolnostojąca:  ­ dopuszcza się garaże wolnostojące i dobudowane do bryły budynku mieszkalnego?  e) wysokość zabudowy:  ­ dla zabudowy mieszkaniowej do II kondygnacji włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 9,00  m. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku,  ­ dla zabudowy garażowej i gospodarczej ? I kondygnacja, maksymalnie do 5,50 m?  f) poziom posadzki parteru ? maksymalnie 0,80 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku,  g) geometria i pokrycie dachu:  ­ dla zabudowy mieszkaniowej ? dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 22? do 45?,  ­ dla zabudowy gospodarczej i garażowej dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 22? do  45?.  Dopuszcza  się  dachy  jednospadowe  o kącie  nachylenia  połaci  do  30?,  w przypadku  garaży  dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego?  h) kolorystyka elewacji:  ­ należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły  ­ dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą  ­ zakaz stosowania jaskrawych kolorów  7)Granice  i sposoby  zagospodarowywania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie,  ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w tym  terenów  górniczych,  a także  narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ? nie dotyczy?  8)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:  a) z zastrzeżeniem lit.

 b, nie dopuszcza się wtórnych podziałów na działki budowlane przedmiotowego terenu,  b) powyższe  nie  dotyczy  działek  wydzielanych  pod  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  w takiej  sytuacji  kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury,  c) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych,  d) istniejące na dzień uchwalenia planu podziały uznaje się za zgodne z planem?  9)Szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu,  w tym  zakaz  zabudowy:  a) dopuszcza się budowę tylko jednego budynku mieszkalnego na działce,  b) zakaz  ustalania  nowych  zjazdów  z drogi  publicznej  zbiorczej,  graniczącej  od  południa  z obszarem  opracowania,  c) nakaz  sytuowania  budynków  mieszkalnych  na  terenie 01­MN poza  strefą  bezpieczeństwa  linii  elektroenergetycznej WN 110kV  d) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko ? folwarcznego, obowiązują ustalenia §10  ust. 1, pkt 2 uchwały,  e) zgodnie  z rysunkiem  planu  tereny  w części  znajdują  się  na  obszarze  strefy  ochrony  archeologicznej  obejmującej  osadę  datowaną  na  okres  wczesnośredniowieczny,  wpisanej  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr  209/Archeolog. z dnia 1.12.1972, obowiązują ustalenia §10 ust. 1, pkt 2 uchwały,  10)Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  a) dostępność drogową dla terenu ustala się z projektowanych dróg wewnętrznych, zgodnie z rysunkiem planu,  b) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują ustalenia §12 ust. 2, pkt. 1 niniejszej uchwały?  11)Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  a) obowiązują ustalenia §13 uchwały?  12)Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ? nie ustala się? 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany Strona 6

13)Stawka procentowa : 30 %.  § 17. 1. Ustalenia  szczegółowe  dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem 01­KDW i 02­KDW ,  wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  1)Przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych?  2)Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  a) przy  realizacji  zagospodarowania  terenu  ustala  się  zachowanie  zasad  ochrony  i kształtowania  ładu  przestrzennego,  b) w zakresie lokalizacji nośników reklamowych ustala się:  ­ zakaz  lokalizacji  nośników  reklamowych  wolnostojących,  w tym  także  wielkopowierzchniowych  nośników reklamowych?  3)Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego:  a) obowiązują ustalenia § 9 ust.1 uchwały,  4)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  a) obowiązują ustalenia §10 ust. 1 pkt 1 uchwały,  b) tereny znajdują się w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko ? folwarcznego, obowiązują ustalenia §10  ust. 1, pkt 2 uchwały,  c) zgodnie  z rysunkiem  planu  tereny  w części  znajdują  się  na  obszarze  strefy  ochrony  archeologicznej  obejmującej  osadę  datowaną  na  okres  wczesnośredniowieczny,  wpisanej  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr  209/Archeolog. z dnia 1.12.1972, obowiązują ustalenia §10 ust. 1, pkt 3 uchwały,  5)Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  a) ustala się zachowanie zasad zawartych w pkt 2 i 6.  6)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, jednak nie mniej niż 10,00 m?  7)Granice  i sposoby  zagospodarowywania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie,  ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w tym  terenów  górniczych,  a także  narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ? nie dotyczy?  8)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:  a) nie dopuszcza się podział ww. terenu na działki budowlane,  b) powyższe  nie  dotyczy  działek  wydzielanych  pod  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  w takiej  sytuacji  kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury?  9)Szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu,  w tym  zakaz  zabudowy:  a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury i urządzeń infrastruktury technicznej  z zastrzeżeniem pkt.

 11,  b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko ? folwarcznego, obowiązują ustalenia §10  ust. 1, pkt 2 uchwały,  10)Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  a) powiązanie terenów dróg wewnętrznych z innymi drogami ustala się zgodnie z rysunkiem planu?  11)Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  a) dopuszcza  się  lokalizację  sieci  infrastruktury  technicznej  w liniach  rozgraniczających  w uzgodnieniu  z zarządcą drogi?  12)Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów : nie dotyczy?  13)Stawka procentowa : 0 % 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany Strona 7

Rozdział 3. Ustalenia końcowe  § 18. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do:  1)przedstawienia  Wojewodzie  Pomorskiemu  niniejszej  uchwały  wraz  z załącznikami  oraz  dokumentacją  prac  planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi?  2)publikacji uchwały na stronie internetowej gminy?  3)umożliwienia  zainteresowanym  osobom  wglądu  do  dokumentów  przedstawiających  plan  i wydawania  z tych  dokumentów  na  wniosek  zainteresowanych,  potrzebnych  im  wyrysów  i wypisów  na  zasadach  określonych  w art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  § 19. 1. Traci  moc  Uchwała  Nr  251/XXXI/V/2009  Rady  Gminy  Linia  z dnia  18.09.2009r.  w granicach  niniejszego planu.  § 20. 1. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §18, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik 1 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011 r. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  Do  projektu  planu  nie  wpłynęły  uwagi  w trybie  art.  17  pkt  11  i art.  18  ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  oraz zasad Ich finansowania  Sposoby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem  ­ BUDOWA  DRÓG  I URZĄDZEŃ  KOMUNIKACYJNYCH ­  Na  terenie  objętym  granicami  planu  nie  przewiduje się wydzielenia nowych dróg gminnych.  ­ BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ­ Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowo ­ kanalizacyjnej,  jednakże  do  czasu  jej  realizacji  zezwala  się  na  budowę  ujęć  własnych  oraz  indywidualnych  zbiorników  bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na każdej projektowanej działce.  Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  Źródła  finansowania  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  mogą  stanowić:  środki  pochodzące  z budżetu  Gminy  (środki  własne),  środki  pomocowe,  partycypacja  inwestorów  w kosztach  budowy.  Będzie  to  realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.  Programy  realizujące  poszczególne  cele  powinny  zostać  podzielone  na  projekty  realizujące  zamknięte  zadania,  w ramach  których  jednoznacznie  można  skalkulować  koszty  oraz  ściśle  zdefiniować  efekty  na  poszczególnych  etapach  realizacji.  Dla  tak  skonstruowanych  projektów  można  ubiegać  się  dofinansowanie  ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).  Finansowanie  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  technicznej  (w  tym  dla  terenu  objętego  planem  miejscowym):  I. Opracowanie  wieloletniego  planu  finansowego  zapewniającego  realizację  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.  II. Wynegocjowanie  i zawarcie  z partnerami  publicznymi  i prywatnymi  umów  na  współfinansowanie  zapisanych  w wieloletnim  planie  finansowym  przedsięwzięć  będących  podstawą  budowy  montaży  finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

  III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny  niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.  IV. Wsparcie  finansów  gminy  środkami  zewnętrznymi  (kredytami,  pożyczkami,  dotacjami,  emisją  obligacji),  w celu  zapewnienia  środków  na  szczególnie  kosztowne  w realizacji  projekty,  np.  w zakresie  infrastruktury technicznej i drogownictwa.  Zasady prowadzenia polityki finansowej:  I. Konstruowanie  rocznych  budżetów  powinno  odbywać  się  w kontekście  wieloletniej  polityki  finansowej  gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  II. Źródła  finansowe  związane  z korzyściami  opracowanego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (renty  planistyczne,  opłat  adiacenckich  itp.)  powinny  być  przeznaczone  na  rozwój  przestrzenny  i infrastrukturalny.  Opłaty  z tytułu  renty  planistycznej  oraz  opłaty  adiacenckiej  winny  być  ściągane w każdym przypadku. 

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Linia  Czesław Hinz

Id: ZTGEZ­FYUNZ­VWHPM­MWBRX­ROZVL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. 2010.83.1507

  uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/513/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania pomyłki w numerach podejmowanych Uchwał Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009 roku dotycząca planów miejscowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3160

  uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2350

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonoego do sprzedaży w 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2349

  uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2011.113.2348

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.113.2347

  uchwała nr Nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2011.113.2346

  uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Dziemiany

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.