Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2352

Tytuł:

uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy w Lipnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2352
Hasła:inne

UCHWAŁA NR X/44/11 RADY GMINY W LIPNICY z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.  Na  podstawie  art.  5a  ust.1  i 2  oraz  art.  41  ust.1  i art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:  § 1. Konsultacje  z mieszkańcami  gminy  Lipnica  przeprowadza  się  w wypadkach  przewidzianych  ustawą  oraz  w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy  poddanej konsultacji.  § 2. Uprawnionymi  do  wzięcia  udziału  w konsultacjach  są  osoby  posiadające  czynne  prawo  wyborcze  zamieszkałe na obszarze, na którym przeprowadza się konsultacje  § 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:  1) ogólno gminny,  2) lokalny ? dotyczący mieszkańców określonego terytorium gminy.  § 4. 1. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.  2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:  1) komisja rady gminy właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,  2) mieszkańcy Gminy ( w liczbie co najmniej 50 osób).  3. Wniosek powinien zawierać:  1) termin i zakres terytorialny konsultacji,  2) formę konsultacji,  3) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,  4) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,  5) listę  osób  popierających  wniosek  (ze  wskazaniem  imienia,  nazwiska,  adresu,  numeru  PESEL  oraz  własnoręcznym podpisem),  6) wskazanie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.  § 5. 1. Konsultacje obejmujące obszar jednej lub kilku miejscowości zarządza Wójt Gminy.  2. Konsultacje obejmujące swoim zasięgiem obszar całej gminy zarządza Rada Gminy w Lipnicy.  3. Uchwała lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winna określać:  1) cel i przedmiot konsultacji,  2) obszar objęty konsultacją (zasięg terytorialny),  3) miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji (czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji),  4) formę konsultacji,  5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.  § 6. Konsultacje mogą polegać na:  1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,  2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie(a),  3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.  § 7. Konsultacje z mieszkańcami mogą mieć formę: 

Id: UMIRS­BNQAL­SDTYI­DJJPD­PZRAK. Podpisany Strona 1

1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ( zebrań wiejskich),  2) ankiet skierowanych do mieszkańców gminy.  § 8. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się :  1) na zebraniach wiejskich,  2) poprzez ankiety skierowane do mieszkańców miejscowości, na terenie których przeprowadza się konsultacje.  § 9. Zebranie wiejskie zwoływane jest i przeprowadzane na zasadach określonych w statucie sołectwa.  § 10. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.  § 11. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.  § 12. O przeprowadzeniu konsultacji Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 14. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wojciech Megier

Id: UMIRS­BNQAL­SDTYI­DJJPD­PZRAK. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2354

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2087

  uchwała nr 34/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.273

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2351

  uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

 • DZ. URZ. 2011.113.2350

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonoego do sprzedaży w 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2349

  uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2011.113.2348

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.113.2347

  uchwała nr Nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.