Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2353

Tytuł:

uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Mikołajki Pomorskie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2353
Hasła:Azbest

UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w ?Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2010-2032? przyjętym Uchwałą Nr XLIII/239/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 04.11.2010 r. Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Żebrowski

Id: STUCI-LUKMG-XICXS-ONKJD-CQSWV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/33/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE § 1. Zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mikołajki Pomorskie? nie jest zapłatą za budowlane prace rozbiórkowe, a zwrotem zwiększonych kosztów wynikających z faktu, że azbest jest odpadem niebezpiecznym wymagającym stosowania specjalistycznych metod jego usuwania i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. § 2. l. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby indywidualne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami obiektów budowlanych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, właściciele obiektów budowlanych użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na trenie Gminy Mikołajki Pomorskie. 2. W przypadku współwłasności nieruchomości dofinansowanie wypłacane jest wnioskodawcy na podstawie wyrażonych przez pozostałych współwłaścicieli: - pisemnej zgody na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, - upoważnienia dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, podpisania umowy i pobrania przyznanego dofinansowania. § 3. 1. Dofinansowanie dotyczy kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z Programem usuwania azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2010-2032. 2. Gmina będzie dofinansowywać prace wymienione w pkt. 1 pod warunkiem prowadzenia ich zgodnie z wymogami prawa tj. przez podmiot posiadający zatwierdzony przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu sztumskiego. § 4. 1. Przyznanie dofinansowania odbywa się po rozpatrzeniu złożonego do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wniosku o udzielenie dotacji na inwestycje związane z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, do którego dołącza się: - Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2. Wnioski o dofinansowanie sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Referat Rozwoju Gospodarczego, a następnie przedkładane Wójtowi do akceptacji. § 5. 1. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania limitu środków finansowych. 2. Kolejność wniosków będzie prowadzona w rejestrze wniosków. 3. Jeżeli zgłoszone wnioski przekroczą roczny limit środków przeznaczonych na dofinansowanie tego zadania, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przypuszczalnym terminie ich rozpatrzenia. § 6. 1. Podstawą dofinansowania jest podpisanie umowy Wnioskodawcy z Gminą Mikołajki Pomorskie. 2. Umowa dofinansowania powinna określać w szczególności: a) wysokość dofinansowania, b) planowany koszt, termin wykonania zadania, planowany efekt rzeczowy oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, c) terminy i sposób wypłaty dofinansowania, d) zakres uprawnień kontrolnych Gminy związany z wykorzystaniem udzielonego dofinansowania. 3. Gmina może wypowiedzieć umowę dotacji w razie stwierdzenia, że: a) dotowany nie zakończył zadania w terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który dofinansowanie zostało udzielone, b) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny określony w umowie, c) dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie. 4. Termin wypowiedzenia określa umowa.

Id: STUCI-LUKMG-XICXS-ONKJD-CQSWV. Podpisany

Strona 1

§ 7. 1. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% jego kosztów kwalifikowanych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2. Podstawą wypłaty przyznanego dofinansowania jest potwierdzenie przez Referat Rozwoju Gospodarczego realizacji przedsięwzięcia poprzez dokonanie wizji lokalnej dwukrotnie ? przed rozpoczęciem zadania oraz po przedłożeniu dokumentów tj. oryginału faktury za wykonanie prac określonych w § 3 pkt. 1 i oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. § 8. Dofinansowanie nie może dotyczyć zadań zakończonych. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o refundację kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Id: STUCI-LUKMG-XICXS-ONKJD-CQSWV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywda na lata 2010-2011".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1380

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1381

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.3889

  uchwała nr 113/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2011 - 2032? oraz ?Regulaminu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dotacji celowych na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest?

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2352

  uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.

 • DZ. URZ. 2011.113.2351

  uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

 • DZ. URZ. 2011.113.2350

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonoego do sprzedaży w 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2349

  uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2011.113.2348

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.