Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2354

Tytuł:

uchwała nr VII /35/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ,którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Mikołajki Pomorskie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2354
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR VII /35/2011 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ,którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie na podst.art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591,z późn.zm.) i art.6 ust.1 pkt.2 oraz w związku z art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn.zmianami) Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala co następuje : § 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mikołajki Pomorskie w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5-godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu ,od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola. § 2. W Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mikołajki Pomorskie opłacie podlegają: 1) koszty wyżywienia tj. rzeczywiste ,aktualne ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków. 2) dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. § 3. 1. Świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmują: a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, i społeczny dziecka. b) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem. c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania. d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka. e) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych. f) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych indywidualnych i grupowych zabawach w pomieszczeniach i na zewnątrz. 2. Koszt jednostkowy za korzystanie dziecka ze świadczeń o których mowa w ust.1 ustala się w następujących wysokościach: a) 0,275% minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach, dla dzieci przebywających w przedszkolu za jedną godzinę ponad podstawę programową b) 0,145% minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach, dla dzieci przebywających w przedszkolu za każdą z dwóch godzin ponad podstawę programową c) 0,10% minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach, dla dzieci przebywających w przedszkolu za każdą z trzech godzin ponad podstawę programową. d) 0,079 % minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach, dla dzieci przebywających w przedszkolu za każdą z czterech godzin ponad podstawę programową 3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia i usługi stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu kosztu jednostkowego oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5-godzinną podstawę programową. § 4. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń o których mowa w § 3 , oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Id: SJPOH-SZCNX-EZQCT-HCRDD-UJECX. Podpisany

Strona 1

§ 5. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową o której mowa w § 4 opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu w przedszkolu wynosi 10 zł. § 6. Zwolnienie z opłaty o której mowa w § 3 następuje na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w przypadku jego ciągłej nieobecności co najmniej jeden miesiąc. § 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Żebrowski

Id: SJPOH-SZCNX-EZQCT-HCRDD-UJECX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1680

  uchwała nr X/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kołaczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.172.326

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" w Wojkowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1993

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.82.1876

  uchwała nr XXIX/199/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cieklinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4327

  uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

porady prawne online

Porady prawne

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2353

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2011.113.2352

  uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.

 • DZ. URZ. 2011.113.2351

  uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

 • DZ. URZ. 2011.113.2350

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonoego do sprzedaży w 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2349

  uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.