Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2355

Tytuł:

uchwała nr VIII.45.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Parchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2355
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR VIII.45.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Parchowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 14 ust.5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala, co następuje: § 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Parchowo przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. § 2. 1. Poza godzinami o których mowa w § 1 świadczenia przedszkoli realizowane są odpłatne i obejmują: 1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku oraz potrzeb dziecka w zakresie: a) fachowej opieki pedagogicznej w postaci nadzoru nad dzieckiem przebywającym w przedszkolu; b) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie zajęć prowadzonych przez innych specjalistów i innych zajęć organizowanych na wniosek rodziców. 2) gry i zabawy: a) edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; b) ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, jak i korygujące wady postawy; c) zapewniające adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym; d) rozwijające zdolności twórcze; e) wspierające indywidualne zainteresowania dzieci; 3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych; 4) prowadzenie zajęć relaksacyjno ? wyciszających; § 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia określone w §2 w wysokości 5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest w kwocie zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w dniu poprzednim. § 4. 1. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin płatności, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem zespołu szkół a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. 2. Opłata wskazana w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, których wysokość jest ustalana z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 67 a ustawy o systemie oświaty. § 5. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parchowo dla dzieci przedszkolnych w zakresie przekraczającym świadczenia określone w § 1.

Id: CAUFP-IDSCD-NOWSJ-IKZPO-XSIZV. Podpisany Strona 1

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXV/227/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Parchowo. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Id: CAUFP-IDSCD-NOWSJ-IKZPO-XSIZV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola ustala rada gminy. W myśl pojawiającego się w ostatnich latach orzecznictwa sądowego w powyższym zakresie, świadczenia, za które przedszkola mają prawo pobierać opłaty muszą być skonkretyzowane. Zajęcia w wymiarze 5 godz. dziennie realizowane są bezpłatnie ? opłatę za świadczenia przedszkola na rzecz dzieci w nim zapisanych można pobierać tylko za zajęcia ponadprogramowe, realizowane po 5 godzinach dziecka w przedszkolu. § 2 niniejszej uchwały wymienia dodatkowe zajęcia , za które przedszkole pobiera opłatę od rodziców.

Id: CAUFP-IDSCD-NOWSJ-IKZPO-XSIZV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sawin

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XIX/281/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2354

  uchwała nr VII /35/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ,którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 • DZ. URZ. 2011.113.2353

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2011.113.2352

  uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.

 • DZ. URZ. 2011.113.2351

  uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

 • DZ. URZ. 2011.113.2350

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonoego do sprzedaży w 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.