Logowanie

DZ. URZ. 2011.113.2356

Tytuł:

uchwała nr VIII.48.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2356
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR VIII.48.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr23,poz.220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,poz.1806, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 6 pkt 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6 b i c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U z 2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr 191 , poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 roku Nr 109, poz. 747, z 2008 roku Nr116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 roku Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Nr 96, poz. 620) , art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 roku Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 roku Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 roku Nr 116, poz. 730, z 2009 roku Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475) uchwala, co następuje: § 1. W załącznikach Nr 1, 2 , 3 i 4 do uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo wprowadza się zmianę w pkt 8 załączników Nr 1, 2 i 4 i w pkt 3 w załączniku Nr 3 poprzez skreślenie słów ? Pani Emilia Tryba? i wpisanie w to miejsce ?Pani Emilia Kuczkowska?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Id: GQIDH-OQJVK-FQTLE-ZXHXM-IKCII. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Konieczność zmiany uchwały wynika ze zmiany nazwiska Pani Sołtys Sołectwa Parchowo.

Id: GQIDH-OQJVK-FQTLE-ZXHXM-IKCII. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.76.1328

  uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2011.48.1108

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2011.176.4185

  uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2012 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ ,NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO.

 • DZ. URZ. 2010.130.2486

  uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.113.2355

  uchwała nr VIII.45.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Parchowo

 • DZ. URZ. 2011.113.2354

  uchwała nr VII /35/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ,którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 • DZ. URZ. 2011.113.2353

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2011.113.2352

  uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica.

 • DZ. URZ. 2011.113.2351

  uchwała nr 62/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.