Logowanie

DZ. URZ. 2011.116.1241

Tytuł:

uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-09
Organ wydający:Rada Gminy w Nagłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 116 pozycja: 1241
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR IV/12/2011 RADY GMINY W NAGŁOWICACH z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego w następujący sposób: 1) Za grunty wykorzystywane rolniczo za 1 ar w stosunku rocznym - 2,50zł 2) Za pozostałę grunty nie wymienione w ust. 1 w stosunku miesięcznym za powierzchnię: a) do 1000m2 - 0,35zł + VAT za 1m2 , b) od 1001m2 do 3000m2 - 0,25zł + VAT za 1m2, c) od 3001m2 do 5000m2 - 0,15zł + VAT za 1m2 , d) powyżej 5001m2 - 0,10zł + VAT za 1m2 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr L/284/2006 Rady Gminy Nagłowice z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Id: GJJDD-BUPYM-NDHGT-OHBYY-BHDCB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Biorąc pod uwagę, iż od 2006 roku nie były zmieniane, ani aktualizowane stawki czynszu dzierżawnego, zasadnym jest ustalenie nowych stawek czynszu.

Id: GJJDD-BUPYM-NDHGT-OHBYY-BHDCB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/276/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok

 • DZ. URZ. 2012.727

  uchwała nr XIV/244/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych .

 • DZ. URZ. 2010.717.6133

  uchwała nr II-12-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XLIX-357/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Dobra

 • DZ. URZ. 2011.464.4479

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3243

  uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Rewal z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.116.1240

  uchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego terenu górniczego złoża ?Gościniec? wraz z działkami 67/4, 44/2 i częścią działki nr 44/3 położonego na obszarze wsi Pałęgi gmina Mniów

 • DZ. URZ. 2011.116.1239

  uchwała nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2011.115.1238

  uchwała nr V/10/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

 • DZ. URZ. 2011.115.1237

  uchwała nr V/3/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.115.1236

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.