Logowanie

DZ. URZ. 2011.118.921

Tytuł:

uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-15
Organ wydający:Rada Gminy Wiśniowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 118 pozycja: 921
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z póżn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje: § 1. Traci moc Uchwała nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Dudzik

Id: LZNGN-JCWSC-XITKP-CEXJA-WMOUA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/231/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 10 września 2009r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.1472

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2440

  uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.118.920

  uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiśniowa oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.118.919

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 ? 2014.

 • DZ. URZ. 2011.118.918

  uchwała nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 ? 2014 .

 • DZ. URZ. 2011.118.917

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie

 • DZ. URZ. 2011.118.916

  uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.