Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.280

Tytuł:

uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Choczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 280
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 dla osób fizycznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, § 2. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo. § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Choczewo Nr X-134/2003 z dnia 9 grudnia 2003r. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc wzór IN-1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik2.doc wzór DN-1

Id: SVGUY-AKBWZ-WVBSE-EMUOT-XECBI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2768

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2052

  uchwała nr XXXIV/238/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2769

  uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2054

  uchwała nr XXXIV/240/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2053

  uchwała nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.11.279

  uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2011.10.278

  zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ?Gdynia ? Oksywie?

 • DZ. URZ. 2011.10.277

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Chojnickiego

 • DZ. URZ. 2011.10.276

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku

 • DZ. URZ. 2011.10.275

  zarządzenie nr 1623/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.