Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.281

Tytuł:

uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Kolbudy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 281
Hasła:

UCHWAŁA NR III/ 10/ 2010 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm) w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 4 ust 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9) Rada Gminy Kolbudy uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu § 4 otrzymuje brzmienie: ?1. Inkasentami podatków lokalnych są sołtysi, którzy mogą dokonywać czynności inkasa na podstawie umów zawieranych z Wójtem Gminy Kolbudy odrębnie na każdy rok podatkowy. 2. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi lub pracownik Referatu Księgowości Urzędu Gminy Kolbudy, którzy mogą dokonywać czynności inkasa na podstawie umów zawieranych z Wójtem Gminy Kolbudy odrębnie na każdy rok podatkowy.? § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. § 3. Uchwałą wchodzi w życie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Id: QNDCM-EHRXY-GYURX-LAWWY-FYALN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.88.1812

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy, wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VI/40/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.549

  uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy, wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VIII/58/2011 z dnia 31.maja 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.52.1210

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/227/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/197/08 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Zakup działki rekreacyjno-budowlanej

  Chcę zakupić prywatnie działkę, która w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego jest zaklasyfikowana jako rekreacyjno-wypoczynkowa. Sprzedający poinformował (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.12.280

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2011.11.279

  uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2011.10.278

  zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ?Gdynia ? Oksywie?

 • DZ. URZ. 2011.10.277

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Chojnickiego

 • DZ. URZ. 2011.10.276

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.