Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.282

Tytuł:

uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Lichnowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 282
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR II/12/10 RADY GMINY LICHNOWY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) , art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzązie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 rpku ( M.P. Nr 55, poz.755) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. w § 1 w pkt 2) litera d otrzymuje brzmienie : " d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych śiadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,00 zł". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy Władysław Nacel

Id: RDHUM-SSOJE-STWBG-RWTXD-HRLMC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.172.3990

  uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy

 • DZ. URZ. 2010.136.2616

  uchwała nr XL/414/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.123.2474

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.56.958

  uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.136.2615

  uchwała nr XL/415/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisewo Malborskie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.12.281

  uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2011.12.280

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2011.11.279

  uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2011.10.278

  zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ?Gdynia ? Oksywie?

 • DZ. URZ. 2011.10.277

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Chojnickiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.