Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.283

Tytuł:

uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Lichnowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 283
Hasła:inne

UCHWAŁA NR II/13/10 RADY GMINY LICHNOWY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z póxn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wzór informacji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszj uchwały. § 5. Traci moc Uchwała XXVI/217/04 Rady Gminy Lichnowy z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy Władysław Nacel

Id: GNYGE-XXFIA-BNRCC-LHHGP-NBNSL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2010

  uchwała nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Podpisy na deklaracji VAT

  W spółce z o.o. do KRS wpisana jest reprezentacja łączna (np. członek zarządu razem z prokurentem). Czy comiesięczna deklaracja VAT składana do urzędu skarbowego (...)

 • Podpis na zeznaniu CIT-8

  W spółce z o.o. nie ma zarządu, gdyż jego członkowie zrezygnowali. Nie ma też jeszcze ustanowionego kuratora. Spółka zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.12.282

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.12.281

  uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2011.12.280

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2011.11.279

  uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2011.10.278

  zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ?Gdynia ? Oksywie?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.