Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.284

Tytuł:

uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 284
Hasła:

UCHWAŁA NR II/5/2010 RADY GMINY LINIEWO z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15  października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (MP  Nr 55, poz 755) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala, co następuje: § 1. 1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ? 3. Od 1 m? powierzchni użytkowej budynków lub  ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,14 zł?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Przewodniczący Wiesław Szarmach UZASADNIENIE Dnia 15 października 2010r. Uchwałą Nr XLV/243/2010 Rada Gminy Liniewo ustaliła stawki podatkowe w podatku od nieruchomości. Jednakże w związku z tym, że dnia 30 listopada 2010r. ogłoszono ustawę z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz 1461) ? konieczne jest, aby ta zmiana znalazła swoje odbicie w uchwale podatkowej. 

ID: KLNYE-CPSCT-ZTKLH-KJTYE-OGCZV. Podpisany.

Strona 1 / 2

Wiesław Szarmach UZASADNIENIE Dnia 15 października 2010r. Uchwałą Nr XLV/243/2010 Rada Gminy Liniewo ustaliła stawki podatkowe w podatku od nieruchomości. Jednakże w związku z tym, że dnia 30 listopada 2010r. ogłoszono ustawę z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz 1461) ? konieczne jest, aby ta zmiana znalazła swoje odbicie w uchwale podatkowej. 

ID: KLNYE-CPSCT-ZTKLH-KJTYE-OGCZV. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2012.1342

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2011.12.285

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.20.375

  uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego.

 • DZ. URZ. 2012.514

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.12.283

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.12.282

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.12.281

  uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2011.12.280

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2011.11.279

  uchwała nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.