Logowanie

DZ. URZ. 2011.12.285

Tytuł:

uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 285
Hasła:

UCHWAŁA NR II/6/2010 RADY GMINY LINIEWO z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95,  poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych  granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r., Nr 55, poz.  755), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek  podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r., Nr 75, poz  950) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala, co następuje: § 1. § 2 ust 6 ? załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: nie mniej niż 36 ton - o liczbie osi: dwie z innym system zawieszenia osi jezdnych 1.746 zł nie mniej niż 36 ton - o liczbie osi: trzy osie  i więcej ? z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.746 zł  § 2. Pozostała treść Uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada  2010 r. pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2011 rok.

Przewodniczący Wiesław Szarmach

ID: CILMH-STWGX-ZZHDE-KTVLC-FLDXN. Podpisany.

Strona 1 / 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2012.1342

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2010.20.375

  uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego.

 • DZ. URZ. 2011.12.284

  uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2012.514

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.12.284

  uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2011.12.283

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.12.282

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.12.281

  uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2011.12.280

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.