Logowanie

DZ. URZ. 2011.124.2484

Tytuł:

uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 124 pozycja: 2484
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR X/64/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina  Rzeczenica  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 i art. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  ? Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Usługi  świadczone  przez  przedszkola  prowadzone  przez  gminę  Rzeczenica  w zakresie  podstawy  programowej  określonej  w Rozporządzeniu  z 23  grudnia  2008  r.  w sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych  typach  szkół  (Dz.  U.  z 2009  r.  Nr  4,  poz.  17)  są  realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.  § 2. 1. Za  świadczenia  opiekuńczo­wychowawcze  przedszkola  przekraczające  5 godzin  dziennie  rodzice  (opiekunowie prawni) ponoszą opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.  2. Opłata o której mowa w ust. 1 jest naliczana w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania  dziecka ze świadczeń.  3. Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  świadczenia,  o których  mowa  w ust.  1 stanowi  iloczyn  liczby  dni  pracy  przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ust. 2 oraz dziennej liczby godzin  wykraczających ponad godziny realizowane bezpłatnie.  4. Ustala się zniżkę od drugiego i kolejnego dziecka w wysokości 50 % opłaty ustalonej w ust. 3 w przypadku,  gdy z przedszkola korzysta dwoje i więcej dzieci z rodziny.  § 3. Zakres  świadczeń  oraz  odpłatność  będzie  regulowała  umowa  cywilno­prawna  zawierana  pomiędzy  dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzeczenica Nr IX/56/07 z dnia 29 maja 2007 roku i Nr XXI/145/08 z dnia  26  czerwca  2008  roku  w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  w przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Rzeczenica.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: ZSVCK­TOYJN­OKBUP­QYWWD­CNSSM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Ustawa  z dnia  05  sierpnia  2010  r.  o zmianie  ustawy  o systemie  oświaty  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  148,  poz.  991)  doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustalaniem odpłatności za  świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym 5­godzinny  wymiar zajęć programowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie  z wyżywienia w przedszkolu publicznym. Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy  prowadzące  do  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  publiczne  w czasie  przekraczającym  wymiar  zajęć  przeznaczony  na  realizację  programu  wychowania  przedszkolnego,  uwzględniającego  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego.  Uchwała  nie  uwzględnia  kosztów  przygotowywania i przyrządzania posiłków w przedszkolu, ponieważ zgodnie z zapisem art. 67a ustawy o systemie  oświaty  zasady  korzystania  ze  stołówki,  w tym  ustalanie  wysokości  opłat  za  posiłki  należy  do  kompetencji  dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Id: ZSVCK­TOYJN­OKBUP­QYWWD­CNSSM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.166.3574

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.5271

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2380

  uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2067

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

porady prawne online

Porady prawne

 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy

  Czy gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola) czy też budynków (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.124.2483

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gniewinku oraz ustalenia cen grobów, usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gniewinku

 • DZ. URZ. 2011.124.2482

  uchwała nr 86/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 487/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.124.2481

  uchwała nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.124.2480

  uchwała nr VI/105/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.124.2479

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/305/2002 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania, utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.