Logowanie

DZ. URZ. 2011.125.986

Tytuł:

uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 125 pozycja: 986
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR II/16/10 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIII/280/06 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki finansowej Jednostek budżetowych samorządu terytorialnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło

Id: QCNXK-QLRRD-BQOIK-XFTBL-MTCPF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1080

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. Starosty Dąbrowskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2010.91.575

  zarządzenie nr 5/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego misięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.66.528

  zarządzenie nr 5/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2977

  uchwała nr XIII/144/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2012.2629

  uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.124.985

  porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty

 • DZ. URZ. 2011.124.984

  porozumienie nr PZE/4/11 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego

 • DZ. URZ. 2011.124.983

  uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach NR XXXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.124.982

  uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.124.981

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.