Logowanie

DZ. URZ. 2011.129.1434

Tytuł:

porozumienie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-23
Organ wydający:Zarząd Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 129 pozycja: 1434
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE NR 1 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy: Związkiem Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, NIP:656-20-78-803 reprezentowanym przez: 1. Bartłomieja Dorywalskiego ? Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej 2. Stanisława Hereja ? Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej zwanym dalej Związkiem a Lokalną Grupą Rybacką ?Między Nidą, a Pilicą? z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, NIP: 609-00-54-674 reprezentowaną przez: 1. Jacka Sienkiewicza ? Prezesa LGR ?Między Nidą, a Pilicą? 2. Romana Nowaka ? Wiceprezesa LGR ?Między Nidą, a Pilicą? zwaną dalej LGR .

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie szczegółowych warunków przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej ?Między Nidą, a Pilicą?. 2. Wykonanie w/w opracowania winno nastąpić w terminie do 30 dni od zawarcia porozumienia. 3. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 15 dni od terminu realizacji zamówienia zawartego w § 1 pkt 1 niniejszego porozumienia. § 2. 1. Związek zobowiązuje się do przekazania dotacji w kwocie 13.500,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) przelewem na wskazany przez LGR numer rachunku bankowego. 2. Po wyborze LGR do realizacji LSROR, zgodnie z rozporządzeniem Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 września 2009r., ze zm. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013? kwota 13.500,00 zł. jako koszt kwalifikowalny zadania zostanie zwrócona na konto ZGZW nr 17 1020 2733 0000 2102 0002 7821. § 3. 1. Związek zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji zadania. 2. LGR zobowiązuje się udostępnić Związkowi dokumentację oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania. 3. W przypadku stwierdzenia: 1) wydatkowania środków finansowych na inne cele niż określone w § 1 pkt 1,

Id: QJEYN-XDBYK-XSMPD-TWGBE-HDETH. Podpisany

Strona 1

2) nie rozliczenie przekazanej dotacji, Związek może odstąpić od porozumienia w trybie natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu dotacji z naliczeniem odsetek ustawowych od dnia jej przekazania. § 4. Porozumienie zostało zawarte na okres do 22 grudnia 2010 roku. § 5. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. § 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizowania niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej. § 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Związku i dla LGR oraz cztery dla Wojewody Świętokrzyskiego celem publikacji.

Związek:

LGR:

Id: QJEYN-XDBYK-XSMPD-TWGBE-HDETH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.87.1026

  uchwała nr III/8/08 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.129.1435

  porozumienie nr 2 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 14 września 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.226.2633

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie.

 • DZ. URZ. 2010.328.3564

  uchwała nr 59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 października 2010r. postanawia wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2526

  uchwała nr 10/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Kary za brak rekultywacji

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji (...)

 • Wykształcenie rolnicze

  Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby (...)

 • Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

  W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym (...)

 • Zmiana warunków pracy i płacy przez porozumienie

  Zatrudniam pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem brutto 3500 zł. Od 01.02.2007 r. chcemy podpisać z pracownikiem porozumienie zmieniające, dotyczące (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem

  Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 01.06.2004 r. Czy w tym dniu powinien jeszcze świadczyć pracę?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.129.1433

  uchwała nr 47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2011r. postanawiająca wszcząć postępowanie w sprawie nieważności w części zał. Nr 2 lp. 14 do uchwały Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.129.1432

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.129.1431

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.129.1430

  uchwała nr 37/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Miedzierzy

 • DZ. URZ. 2011.129.1429

  uchwała nr 14/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.