Logowanie

DZ. URZ. 2011.129.1435

Tytuł:

porozumienie nr 2 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 14 września 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-23
Organ wydający:Zarząd Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 129 pozycja: 1435
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE NR 2 z dnia 14 września 2010 r. zawarte pomiędzy: Związkiem Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, NIP: 656-20-78-803 reprezentowanym przez: 1. Stanisława Hereja ? Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej zwanym dalej Związkiem a Lokalną Grupą Działania ?Region Włoszczowski? z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, NIP: 609-004-58-24 reprezentowaną przez: 1. Krystynę Ciulęmba ? Prezesa Zarządu LGD ?Region Włoszczowski? zwaną dalej LGD .

§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie szczegółowych warunków przekazania wsparcia finansowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z działalności LGD ?Region Włoszczowski?, w tym na działalność biura przygotowującego oferty konkursowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. § 2. Związek zobowiązuje się do przekazania dotacji w kwocie 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przelewem na wskazany przez LGD numer rachunku bankowego. § 3. 1. Związek zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji zadania. 2. LGD zobowiązuje się udostępnić Związkowi dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania. 3. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków finansowych na inne cele niż określone w § 1 Związek może odstąpić od porozumienia w trybie natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu dotacji z naliczeniem odsetek ustawowych od dnia jej przekazania. § 4. Porozumienie zostało zawarte na okres do 20 grudnia 2010 roku. § 5. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. § 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizowania niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej.

Id: SABDO-AGQZG-ZPEBM-PMLCS-AVNCX. Podpisany

Strona 1

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Związku i dla LGD oraz cztery dla Wojewody Świętokrzyskiego celem publikacji.

Związek:

LGD:

Id: SABDO-AGQZG-ZPEBM-PMLCS-AVNCX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.87.1026

  uchwała nr III/8/08 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.226.2633

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie.

 • DZ. URZ. 2011.129.1434

  porozumienie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.328.3564

  uchwała nr 59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 października 2010r. postanawia wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.13.182

  uchwała nr 63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.129.1434

  porozumienie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.129.1433

  uchwała nr 47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2011r. postanawiająca wszcząć postępowanie w sprawie nieważności w części zał. Nr 2 lp. 14 do uchwały Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.129.1432

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.129.1431

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.129.1430

  uchwała nr 37/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Miedzierzy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.