Logowanie

DZ. URZ. 2011.137.2821

Tytuł:

rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr WI.I.743.91.2011.WE Wojewody Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/146/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku, ze względu na niezgodność ww. uchwały z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 137 pozycja: 2821
Hasła:Rozstrzygnięcie nadzorcze

Gdańsk, 2011-07-01

WOJEWODA POMORSKI

WI.I.743.91.2011.WE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 20 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zmianami), stwierdza się niewa?ność uchwały Nr XI/146/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku, ze względu na niezgodność ww. uchwały z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.

Uzasadnienie W wyniku analizy przedło?onych wraz z uchwałą Nr XI/146/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. akt formalno-prawnych dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku stwierdzam, ?e podjęta w dniu 26 maja 2011 r. przez Radę Miasta Gdańska uchwała Nr XI/146/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku jest sprzeczna z prawem. Sprzeczność ta polega na niezgodności ww. planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r. Z rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1, wynika ?e tereny: 003-P/U41, 022-U33 oraz 005-M/U31 są niezgodne z ustaleniami studium. Teren oznaczony symbolem 003-P/U41, o powierzchni 2,27 ha, przeznaczony pod zabudowę produkcyjno ? usługową oraz teren oznaczony symbolem 022-U33, o powierzchni 0,48 ha, przeznaczony w planie pod zabudowę usługową, w studium przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo ? usługową. Natomiast teren, oznaczony w planie symbolem 005-M/U31, o powierzchni 2,54 ha, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo ? usługową, Studium przeznacza na zabudowę produkcyjno ? usługową. W Studium ulica Nowatorów wyraźnie rozgranicza funkcję produkcyjno ? usługową (na zachód od ul. Nowatorów) od funkcji mieszkaniowo ? usługowej (na wschód), co znajduje odzwierciedlenie w treści uchwały studium. Jakkolwiek studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednak wprowadzenie funkcji produkcyjnej w obszar zabudowy mieszkaniowej mo?e powodować ucią?liwość dla mieszkańców.

Rozbie?ności dotyczą przeznaczenia terenów przekraczając łącznie ponad 5 ha powierzchni. Narusza to art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. W świetle powy?szego, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się naruszenie trybu postępowania przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powodujące niewa?ność ww. uchwały. W związku z powy?szym, nale?y stwierdzić niewa?ność przedmiotowej uchwały Nr XI/146/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270 r. z późniejszymi zmianami), stronie słu?y prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Pomorskiego arch. Andrzej Kondracki Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Otrzymują: 1. Rada Miasta Gdańska, Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk, 2. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 3. Wydział Nadzoru i Kontroli w/m, 4. WI-I- a/a
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.48.1136

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2010.138.2712

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 20 maja 2005 r.

 • DZ. URZ. 2011.139.2854

  zarządzenie nr 1960/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.137.2820

  uchwała nr 150/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.137.2819

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.137.2818

  uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.137.2817

  uchwała nr III/10/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 14 stycznia 2011r. W sprawie Budżetu Gminy Tuchomie na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.137.2816

  uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.