Logowanie

DZ. URZ. 2011.14.202

Tytuł:

uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-20
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 202
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1 ? 4 ,art.7 ust.3,art.20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala , co następuje: § 1. W uchwale Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 ust.1 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie ? związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1m? powierzchni użytkowej'' § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r

Id: YHNWK-KUWFX-JBYCD-SXUAB-BNABM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Ustawa z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/ Dziennik Ustaw Nr 225 z dnia 30.11.2010 r. poz.1461/ zmieniła brzmienie art.5 ust.1 pkt.2 lit.d powyższej ustawy .W związku ze zmianą dostosowano zapis w uchwale w następujący sposób w § 1 ust.1 pkt 2 lit.d dotychczasowy zapis ?zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł od 1 m? powierzchni użytkowej? zastąpiono zapisem ? związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,01 zł od 1 m? powierzchni użytkowej

Id: YHNWK-KUWFX-JBYCD-SXUAB-BNABM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.14.177

  uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.31.485

  uchwała nr XXV/86/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.5.41

  uchwała nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. 2009.20.268

  uchwała nr XXIV/81/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.5.40

  uchwała nr XXIII/78/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.14.201

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.14.200

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • DZ. URZ. 2011.14.199

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 • DZ. URZ. 2011.14.198

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.

 • DZ. URZ. 2011.14.197

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.