Logowanie

DZ. URZ. 2011.142.2903

Tytuł:

uchwała nr XI-111/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zaliczenia ulicy Majkowskiego do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-31
Organ wydający:Rada Miejska w Lęborku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2903
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XI­111/2011 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2011 r. w sprawie: zaliczenia ulicy Majkowskiego do kategorii dróg gminnych.  Na podstawie: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.  U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm .) po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.  uchwala się, co następuje:  § 1.  Zalicza się ulicę Majkowskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lęborka, na całej jej długości.  § 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.   

PRZEWODNICZĄCY  RADY  Adam Stenka

Id: KPGVD­YZWSX­VEFPX­OBLMU­ZOCAS. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI­111/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2011 r. W  chwili  obecnej  ulica  Majkowskiego  nie  jest  zaliczona  do  żadnej  z kategorii  dróg,  a więc  zgodnie  z art. 8 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych stanowi drogę wewnętrzną.  Charakter  ulicy  Majkowskiego  nie  stanowi  przesłanek  do  pozostawienia  jej  w grupie  dróg  wewnętrznych.  Ulica  ta  jest  drogą  o znaczeniu  lokalnym,  stanowiącą  uzupełniającą  sieć  dróg,  służy  potrzebom  miejscowym,  przede  wszystkim  zwiększającej  się  ilości  podmiotów  gospodarczych  lokowanych  w jej  otoczeniu  oraz  spełnia  określone  w art.  7 ustawy  o drogach  publicznych  warunki  do  zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.  Ponadto przyznanie kategorii tej ulicy pozwoli na uporządkowanie spraw własnościowych w trakcie jej  obecnego projektowania i wnioskowania o zgodę na realizację inwestycji drogowej.  Uchwała ma charakter porządkujący istniejący stan prawny, w związku z czym jej wejście w życie nie  spowoduje żadnych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych. 

Id: KPGVD­YZWSX­VEFPX­OBLMU­ZOCAS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4687

  uchwała nr 399/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekologicznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.983

  uchwała nr 908/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Andersena w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4688

  uchwała nr 400/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Rumiankowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.142.2902

  uchwała nr VI/51/11 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Krynica Morska

 • DZ. URZ. 2011.142.2901

  uchwała nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.141.2900

  sprawozdanie Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO ZA ROK 2010

 • DZ. URZ. 2011.141.2899

  zarządzenie nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2012 r. na Zalewie Wiślanym oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty.

 • DZ. URZ. 2011.141.2898

  zarządzenie nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 17 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych sposobów wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych w rejonie Zatoki Gdańskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.