Logowanie

DZ. URZ. 2011.142.2921

Tytuł:

uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-31
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2921
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr X/42/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu: "§ 1a. Traci moc uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

Id: NQOVF-IZODZ-IDOCR-VLWNZ-MMJPN. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/50/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011 r. Zawiadomieniem nr NK-III.4131.18.2011.WD z dnia 20 czerwca 2011 r. Wojewoda Pomorski, jako organ nadzoru, wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, zarzucając jej sprzeczność z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz z art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.) z powodu ustalenia w § 3 tejże uchwały, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Argumentując dalej organ nadzoru wskazał, iż zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym uchwały ustanawiające zasady zarządzania mieniem gminnym, do których ze względu na przedmiot regulacji należy przedmiotowa uchwała, są aktami prawa miejscowego zatem ich wejście w życie jest uzależnione od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym z godnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ponadto Wojewoda Pomorski wskazał, iż przywołany w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) nie dotyczy udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej. W związku z tym, iż powyższe zalecenia organu nadzoru zawiera nowa uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej - jej poprzedniczkę, uchwałę nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej należy uchylić. Podjecie uchwały o treści jak w projekcie spowoduje wyeliminowanie z obiegu prawnego dotychczasowej wadliwej uchwały.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789.

Id: NQOVF-IZODZ-IDOCR-VLWNZ-MMJPN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.121.2453

  uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, majacych uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej kościołom i związkom wyznaniowym mającym, uregulowane stosunki z Państwem, na cele działalności sakralnej.

 • DZ. URZ. 2012.1058

  uchwała nr XXIII/459/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych kościołom i związkom wyznaniowym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XLII/189/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/288/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.142.2920

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa.

 • DZ. URZ. 2011.142.2919

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec

 • DZ. URZ. 2011.142.2918

  uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ?ulica Leśna? drogom w Kamionce

 • DZ. URZ. 2011.142.2917

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 ? 2017

 • DZ. URZ. 2011.142.2916

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 września 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.