Logowanie

DZ. URZ. 2011.142.2922

Tytuł:

uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostaszewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-31
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2922
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XI/51/2011 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostaszewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIII/146/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostaszewo w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: ?14. Drodze, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 646, 669 i 681 arkusz 2, położonej w Ostaszewie, nadaje się nazwę ?ulica Chabrowa?, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.? 2) załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIII/146/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostaszewo otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

Id: WPVHN-VWMJJ-TFWPN-BYDYQ-SGVZE. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/51/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011 r. W związku z porządkowaniem numeracji nieruchomości w miejscowości Ostaszewo na przyszłym osiedlu domów jednorodzinnych wprowadza się dodatkową nazwę ulicy. Jej wprowadzenie wynika z zainteresowania inwestorów zabudową jednorodzinną w tej części naszej miejscowości. Podjęcie uchwały jak w projekcie uporządkuje numerację nieruchomości przyszłego osiedla. Załącznik do Uchwały Nr XI/51/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011 r. Zalacznik1.pdf 51 - zał do U RGm nr XI-51-2011

Id: WPVHN-VWMJJ-TFWPN-BYDYQ-SGVZE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3838

  uchwała nr XLII/392/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.220.7585

  uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobiel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2217

  uchwała nr 22/11 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stary Budzisław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2037

  uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/43/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2007r. o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Brańszczyk

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Białcz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.142.2921

  uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

 • DZ. URZ. 2011.142.2920

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa.

 • DZ. URZ. 2011.142.2919

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec

 • DZ. URZ. 2011.142.2918

  uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ?ulica Leśna? drogom w Kamionce

 • DZ. URZ. 2011.142.2917

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 ? 2017

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.