Logowanie

DZ. URZ. 2011.14.364

Tytuł:

uchwała nr III/38/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 364
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR III/38/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i art. 14 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się Uchwałę nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda w ten sposób, że treść § 7 otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r." § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Id: AYDZQ-OXXEP-HMPLH-RSEGJ-CGFWB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/38/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/474/2010 z dnia 9 listopada 2010r w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda Uchwałą nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda Rada Miejska ustaliła opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne realizowane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym pięciogodzinną podstawę programową obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Zmiana terminu obowiązywania niniejszej uchwały podyktowana jest rozpoczęciem od 1 września 2010 nowego roku szkolnego co skutkowałoby koniecznością podpisania nowych umów z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci zmieniając dotychczasowe warunki. W związku z tym zmianę terminu obowiązywania uchwały uznaje się za zasadną. Projekt niniejszej uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Id: AYDZQ-OXXEP-HMPLH-RSEGJ-CGFWB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3373

  uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie ? części północnej

 • DZ. URZ. 2011.57.1274

  uchwała nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU.

 • DZ. URZ. 2011.4.118

  uchwała nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

 • DZ. URZ. 2011.4.119

  uchwała nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2012.1428

  uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Wielowątkowa numeracja faktur

  W mojej firmie oparłem numerację faktur wg następującego wzorca: ROK_FAKTURY/IDENTYFIKATOR_UZYTKOWNIKA/NUMER_KOLEJNY_FAKTURY_DLA_DANEGO_IDENTYFIKATORA_UZYTKOWNIKA. Identyfikator (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.14.363

  uchwała nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2011.14.362

  uchwała nr XKIV/392/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów oraz studentów z terenu Miasta Łeby.

 • DZ. URZ. 2011.14.361

  uchwała nr III/25/2010 Rady Miasta Rumi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie polityki parkingowej miasta Rumi

 • DZ. URZ. 2011.14.360

  uchwała nr IV/23/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszcz Gdański na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.14.359

  uchwała nr II/3/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XLI/273/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.