Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.402

Tytuł:

uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy w Gardei
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 402
Hasła:

UCHWAŁA NR III / 11 / 2010 RADY GMINY W GARDEI z dnia 29 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1.otrzymuje nowe brzemienie: ? Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa przez sołtysów i ich małżonków, oraz w sołectwie Gardeja I przez Pana Jacka Reowicza?. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

Id: JLQQS-DRPMR-KGZUK-ZHKAC-WFCBI. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Gardei Edward Cykał

Id: JLQQS-DRPMR-KGZUK-ZHKAC-WFCBI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XXX/150/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIII/269/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.508

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.401

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.16.400

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXXVIII/292/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.16.399

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.16.398

  uchwała nr XLV/273/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.16.397

  uchwała nr XLV/272/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.