Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.403

Tytuł:

uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Karsin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 403
Hasła:

UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY KARSIN z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Min. Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) oraz Obwieszczenia Min. Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75 poz. 950), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje: § 1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/263/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku określający wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Narloch

Załącznik do Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Karsin

Id: DGPJX-QXPGB-DCUIP-HUSZH-YTYJZ. Podpisany

Strona 1

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Id: DGPJX-QXPGB-DCUIP-HUSZH-YTYJZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.402

  uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.16.401

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.16.400

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXXVIII/292/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.16.399

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.16.398

  uchwała nr XLV/273/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej na 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.