Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.404

Tytuł:

uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Lubichowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 404
Hasła:

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY LUBICHOWO z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok w § 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: ?e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Cichocki

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: ACJMA-EZYIV-CBIHN-XWFRV-CSJBU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.403

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.16.402

  uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.16.401

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.16.400

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXXVIII/292/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.16.399

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.