Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.405

Tytuł:

uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Lubichowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 405
Hasła:

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY LUBICHOWO z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów : z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) i z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz.950) uchwala się, co następuje: § 1. Załączniki 1 - 3 do uchwały Nr XLIV/309/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załączniki 1 - 3 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Cichocki

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: HCZZW-EQLHU-SAPTW-HWWHE-MAVOL. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf zał. 1-3 - podatek od środ. transp.

Id: HCZZW-EQLHU-SAPTW-HWWHE-MAVOL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.404

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.16.403

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.16.402

  uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.16.401

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.16.400

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXXVIII/292/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.