Logowanie

DZ. URZ. 2011.165.3480

Tytuł:

uchwała nr XV/133/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 165 pozycja: 3480
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/133/2011 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej  Starogard Gdański.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. W uchwale nr LXII/533/2010 z dnia 29 września 2010 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański wprowadza się następujące zmiany:  1) w  tytule  uchwały  po  zapisie  ?w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  w Gminie  Miejskiej Starogard Gdański? dodaje się zapis ?na rok 2011.?,  2) w § 1 w pkt 2 lit.d otrzymuje następujące brzmienie:  ?d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego.   

Wiceprzewodniczący Rady  Miasta Starogard Gdański  Piotr Cesarz

Id: DDQDF­YKEPT­IMSQN­GILET­VNFHN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.141.2764

  uchwała nr LXII/534/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3482

  uchwała nr XV/135/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.141.2766

  uchwała nr LXII/537/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.165.3479

  uchwała nr XV/132/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.165.3478

  uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Redy, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. 2011.165.3477

  uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2011.165.3476

  uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2011.165.3475

  uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2006 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie miasta Redy wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.