Logowanie

DZ. URZ. 2011.166.3575

Tytuł:

uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 166 pozycja: 3575
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/83/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806? Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568? Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.  1203 i Nr 167, poz. 1759? Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr  181, poz. 1337? Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.  1111, Nr 223 poz. 1458? Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420? Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241? Dz.U. z 2010r. Nr 28  poz. 142? Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146? Dz.U. z 2010r. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675? Dz.U z 2011r. Nr 117  poz.  679,  Nr  134  poz.  777,  Nr  21  poz.  113,  Nr  149  poz.  887)  oraz  art.  5 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (T.j.:  Dz.  U.  z 2010r.  Nr  95,  poz.  613,  Nr  225  poz.  1461,  Nr  226  poz.  14575?  Dz.U.  z 2011r.  Nr  102  poz.  584,  Nr  112  poz.  654,  Nr  171  poz.  1016),  oraz  pkt  1 i  2 obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach lokalnych w 2012r. ( M.P. Nr 95, poz. 961)  RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  § 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:  1) od gruntów:  a) od  1m2  powierzchni  gruntów  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,80 zł,  b) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  ­ 4,33 zł,  c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 0,40 zł,  2) od budynków lub ich części:  a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części ­ 0,65 zł,  b) od  1m2  powierzchni  użytkowej  budynków  lub  ich  części  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej ­ 19,70 zł,  c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ­ 10,24 zł,  d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  ­  4,45 zł,  e) od  1m2  powierzchni  użytkowej  budynków  lub  ich  części  pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 6,40 zł,  f) od 1m2 powierzchni użytkowej domków letniskowych ­ 7,36 zł,  g) od 1m2 garaży trwale związanych z gruntem ­ 6,10 zł,  3) od budowli 2 % ich wartości.  § 2. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030  5189 3000 0010, przez pocztę lub u sołtysa.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 

Id: JFMRI­BQHCY­QSIXL­LLYMX­KODER. Podpisany

Strona 1

§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr  L/359/10  Rady  Gminy  w Rzeczenicy  z dnia  29  października  2010r.  w sprawie  stawek podatku od nieruchomości.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: JFMRI­BQHCY­QSIXL­LLYMX­KODER. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.166.3574

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.3573

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.166.3572

  uchwała nr X /50 /11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.166.3571

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

 • DZ. URZ. 2011.166.3570

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.