Logowanie

DZ. URZ. 2011.166.3576

Tytuł:

uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 166 pozycja: 3576
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/84/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy  Rzeczenica  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806? Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568? Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.  1203 i Nr 167, poz. 1759? Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr  181, poz. 1337? Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.  1111, Nr 223 poz. 1458? Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420? Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241? Dz.U. z 2010r. Nr 28  poz. 142? Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146? Dz.U. z 2010r. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675? Dz.U z 2011r. Nr 117  poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887) oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984  roku  o podatku  rolnym  (T.j.:  Dz.U.  z 2006r.  Nr  136,  poz.  969,  zm.:  Dz.U.  z 2005r.  Nr  143,  poz.  1199?  Dz.U.  z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747? Dz.U. z 2008r.  Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655? Dz. U. z 2009r. Nr 56 poz. 458? Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.  1475),  oraz  komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz.969).  RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA CO NASTĘPUJE :  § 1. Obniża  się  określoną  cenę  1 q  żyta  ogłoszoną  w komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  w 2011  roku  (M.P.  Nr  ,  poz.  )  z kwoty  74,18  zł  za  1 q  do  kwoty  55,00  zł  za  1 q  przyjmowaną  jako  podstawę  obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rzeczenica.  § 2. Podatek rolny płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000  00 10, przez pocztę lub u sołtysa.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.  § 4. Traci  moc  uchwała  Nr  L/362/10  Rady  Gminy  w Rzeczenicy  z dnia  29  października  2010r.  w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: RABCA­QYKFU­CAVBT­XBNZP­FXODQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.149.2916

  uchwała nr L/362/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7866

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.166.3575

  uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.166.3574

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.3573

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.166.3572

  uchwała nr X /50 /11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.166.3571

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.