Logowanie

DZ. URZ. 2011.166.3577

Tytuł:

uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 166 pozycja: 3577
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/86/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych  Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U.  z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 14575? Dz.U. z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654,  Nr  171  poz.  1016),  art.  6a  ust.  1 pkt  11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  roku  o podatku  rolnym  (T.j.:  Dz.U.  z 2006r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199? Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.  1775, Nr 249, poz. 1825? Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747? Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655? Dz.  U. z 2009r. Nr 56 poz. 458? Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475), oraz art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.  1826? z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199? z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.  1825? Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730? Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458? Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,  poz. 1475).  RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA CO NASTĘPUJE :  § 1. Ustala się następujące wzory formularzy do podatku od nieruchomości:  1) ?Informacja  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych?  ?  jak  w załączniku  nr  1 do  niniejszej  uchwały,  2) ?Deklaracja  na  podatek  od  nieruchomości  od  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych,  w tym  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  jednostek  organizacyjnych  Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu  państwa  oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych? ? jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  § 2. Ustala się następujące wzory formularzy do podatku rolnego:  1) ?Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych? ? jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały  2) ?Deklaracja  na  podatek  rolny  od  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych,  w tym  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  jednostek  organizacyjnych  Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu  państwa  oraz  jednostek  organizacyjnych Lasów Państwowych? ? jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.  § 3. Ustala się następujące wzory formularzy do podatku leśnego:  1) ?Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych? ? jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,  2) ?Deklaracja  na  podatek  leśny  od  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych,  w tym  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  jednostek  organizacyjnych  Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu  państwa  oraz  jednostek  organizacyjnych Lasów Państwowych? ? jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XIII/91/07  Rady  Gminy  w Rzeczenicy  z dnia  22  listopada  2007  roku  w sprawie  ustalenia wzorów formularzy podatkowych.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: VVZIS­MGWFM­UDEGX­BHDLK­CUXHG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik1.docx zał.1 IN­1­nieruchomość  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik2.docx zał.2 DN­1­nieruchomość  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik3.docx zał.3 IR­rolny  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik4.docx zał.4 DR­rolny  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik5.docx zał.5 IL­leśny  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik6.docx

Id: VVZIS­MGWFM­UDEGX­BHDLK­CUXHG. Podpisany

Strona 2

zał.6 DL­leśny 

Id: VVZIS­MGWFM­UDEGX­BHDLK­CUXHG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.166.3576

  uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.3575

  uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.166.3574

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.3573

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.166.3572

  uchwała nr X /50 /11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.