Logowanie

DZ. URZ. 2011.167.3651

Tytuł:

uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3651
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/144/2011 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok. Na podstawie art. 15 i 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami/, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Obwieszczenia Ministra Finanów z dnia 19 pażdziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M. P. Nr 95 poz. 961/ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Opłatę targową pobiera się w wysokości 51,00 zł . za każdy dzień. § 2. 1) Do poboru opłaty targowej upoważnia się sołtysów. 2) Opłatę targową można uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa. 3) Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty. 4) Opłata targowa winna być wpłacona przez inkasentów do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy do końca miesiąca w którym pobrana została opłata. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie obwieszczeń. 2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska mgr Zdzisław Korda

Id: IUSZA-JNIUM-OWBKQ-BDYUC-LBIFL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.61.1393

  uchwała nr IX/91/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 • DZ. URZ. 2010.93.1782

  uchwała nr XLIII/364 /2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 • DZ. URZ. 2010.138.2681

  uchwała nr XLVIII/401/ 2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 • DZ. URZ. 2011.61.1394

  uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutów Sołectw Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 • DZ. URZ. 2010.157.3133

  uchwała nr XLIX/411/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.167.3650

  uchwała nr XV/143/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3649

  uchwała nr XV/142/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3648

  uchwała nr Nr XV/141/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.167.3647

  uchwała nr XV/140/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3646

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2012 oraz formy ich poboru oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.