Logowanie

DZ. URZ. 2011.167.3654

Tytuł:

uchwała nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3654
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami/, art. 18 ust 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. 1) Formularz dotyczący podatku od nieruchomości: a) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - Załącznik Nr 1 b) deklaracja na podatek od nieruchomości - Załącznik Nr 2 2) Formularz dotyczy podatku rolnego: a) informacja w sprawie podatku rolnego - Załącznik Nr 3 b) deklaracja na podatek rolny - Załącznik Nr 4 3) Formularz dotyczący podatku leśnego: a) informacja w sprawie podatku leśnego - Załącznik nr 5 b) deklaracja na podatek leśny - Załącznik Nr 6 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. § 4. 1) Uchwałę podaje sie do wiadomości w formie obwieszczeń. 2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska mgr Zdzisław Korda

Id: MNAFV-FZRWT-WSEKY-UCTFX-EJAHL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik1.xml Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik2.xml Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik3.xml Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik4.xml Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik5.xml Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r. Zalacznik6.xml

Id: MNAFV-FZRWT-WSEKY-UCTFX-EJAHL. Podpisany

Strona 2

Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r.

Id: MNAFV-FZRWT-WSEKY-UCTFX-EJAHL. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/299/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2470

  uchwała nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3423

  uchwała nr XXI/118/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1912

  uchwała nr XII/87/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.167.3653

  uchwała nr XV/146/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

 • DZ. URZ. 2011.167.3652

  uchwała nr XV/145/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.167.3651

  uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3650

  uchwała nr XV/143/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3649

  uchwała nr XV/142/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.