Logowanie

DZ. URZ. 2011.167.3656

Tytuł:

uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3656
Hasła:pomoc materialna dla uczniów lub studentów

UCHWAŁA NR XI/80/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Rzeczenica  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.),  oraz  art.  90f  ustawy  z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:  § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Rzeczenica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: UILSR­WLXCF­NYRCN­DOSHP­FKXGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  gminy Rzeczenica  Rozdział 1. Postanowienia ogólne  § 1. Regulamin  określa  zasady,  formy  i tryb  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  uczniom  zamieszkałym na terenie gminy Rzeczenica, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  § 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans  edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.  § 3. Pomoc  materialna  o charakterze  socjalnym  przysługuje  uczniom,  wychowankom  i słuchaczom,  szkół  wymienionych  w art.  90b  ust.  3 i  ust  4 ustawy  z dnia  7 września  1991  roku  o systemie  oświaty  (tekst  jednolity  z 2004 r.. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  § 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  1) stypendium szkolne,  2) zasiłek szkolny.  Rozdział 2. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  § 5. 1. Stypendium  szkolne  może  otrzymać  uczeń  znajdujący  się  w trudnej  sytuacji  materialnej,  wynikającej  z niskich  dochodów  w rodzinie,  a w  szczególności,  gdy  w rodzinie  występują  okoliczności  związane  z bezrobociem,  niepełnosprawnością,  ciężką  lub  długotrwałą  chorobą,  wielodzietnością,  brakiem  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo­wychowawczych,  alkoholizmem  lub  narkomanią,  a także,  gdy  rodzina  jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 3.  2. Miesięczna  wysokość  dochodów  na  osobę  w rodzinie  ucznia  uprawnionego  do  ubiegania  się  o stypendium  szkolne  nie  może  być  większa  niż  kwota,  o której  mowa  w art.  8 ust.  1 pkt  2 ustawy  z dnia  12  marca  2004  r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).  3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać  stypendium  szkolne  w wysokości,  która  łącznie  z innym  stypendium  o charakterze  socjalnym  ze  środków  publicznych  nie  przekracza  dwudziestokrotności  kwoty,  o której  mowa  w art.  6 ust.  2 pkt  2 ustawy  z dnia  28  listopada  2003  r.  o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  Nr  228,  poz.  2255  z późn.  zm.),  a w  przypadku  słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ­  osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.  4. Wnioskodawca określa we wniosku okoliczności, o których mowa w ust. 1.  § 6. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Rozdział 3. Formy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów  § 7. 1. Stypendium  szkolne  może  być  udzielone  uczniowi  szkoły,  o której  mowa  w art.  90b  ust.  3 i  4 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie gminy Rzeczenica w formie:  1) całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w zajęciach  edukacyjnych,  w tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w szkole  w ramach  planu  nauczania,  a także  udziału  w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne 

Id: UILSR­WLXCF­NYRCN­DOSHP­FKXGV. Podpisany

Strona 1

i sportowe  uczniów:  zajęciach  nauki  języków  obcych  oraz  innych  przedsięwzięciach  realizowanych  przez  szkołę jak: wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne,  2) pomocy  rzeczowej  o charakterze  edukacyjnym,  w tym  przede  wszystkim  na  zakup:  podręczników,  lektur  szkolnych,  encyklopedii,  słowników  i innych  książek  pomocniczych  do  realizacji  procesu  dydaktycznego,  przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia  uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.  2. Stypendium  szkolne  może  być  udzielane  uczniom  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  słuchaczom  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i kolegiów  pracowników  służb  społecznych,  także  w formie  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  związanych  z pobieraniem  nauki  poza  miejscem  zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły.

  3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli w wyniku analizy  dokumentów  i opinii  załączonych  do  wniosku  o przyznanie  stypendium  szkolnego  zostanie  stwierdzony  fakt,  że  udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.  4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.  5. W  przypadku  ustalenia  formy  udzielania  stypendium  wymienionej  w ust.  1 i  2 stypendium  będzie  przekazywane, z zastrzeżeniem ust. 6:  1) bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego zajęcia?  2) jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę na  podstawie  przedłożonych  oryginałów  rachunków  i faktur  wystawionych  w okresie,  na  który  przyznano  stypendium?  3) przez zakup i przekazanie uczniom pomocy szkolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.  Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego  § 8. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Rzeczenica w drodze decyzji administracyjnej.  § 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:  1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,  2) dyrektora  szkoły  wymienionej  w art.  90b  ust.  3 i  4 ustawy  z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty,  do  której uczęszcza uczeń.  2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.  3. Postępowanie  w sprawie  przyznania  pomocy  materialnej  z urzędu  uwarunkowane  jest  uzyskaniem  zgody  strony w formie pisemnego oświadczenia woli na zastosowanie danej formy pomocy, o której mowa w niniejszym  regulaminie.  § 10. Wniosek  o przyznanie  świadczenia  pomocy  materialnej  w szczególności:  1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,  2) miejsce zamieszkania ucznia,  3) dane  uzasadniające  przyznanie  świadczenia  pomocy  materialnej,  w tym  zaświadczenie  albo  oświadczenie  o wysokości  dochodów,  a w  przypadku  ubiegania  się  o stypendium  szkolne  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z pomocy  społecznej,  zaświadczenia  lub  oświadczenia  o korzystaniu  ze  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.  § 11. 1. Warunkiem  ubiegania  się  o przyznanie  stypendium  szkolnego  jest  złożenie  wniosku  o przyznanie  stypendium  wraz  ze  stosownymi  zaświadczeniami  lub  oświadczeniami  o wysokości  dochodów,  a w  przypadku  ubiegania  się  o stypendium  szkolne  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z pomocy  społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  o charakterze  socjalnym  zawiera 

Id: UILSR­WLXCF­NYRCN­DOSHP­FKXGV. Podpisany

Strona 2

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  na  nim  klauzuli  następującej  treści:  ?Jestem  świadomy  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia? ? art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty.  § 12. 1. Wniosek  o przyznanie  stypendium  szkolnego  składa  się  do  15  września  danego  roku  szkolnego,  a w  przypadku  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i kolegiów  pracowników służb społecznych ­ do dnia 15 października danego roku szkolnego.  2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie  terminu, o którym mowa w ust. 1.  § 13. 1. Stypendium  szkolne  jest  przyznawane  na  okres  nie  krótszy  niż  miesiąc  i nie  dłuższy  niż  10  miesięcy  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków  obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ­ na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy  w danym roku szkolnym.  2. Stypendium szkolne wypłacane jest w ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 3.  3. Jeżeli  forma  stypendium  szkolnego  tego  wymaga  stypendium  może  być  realizowane  jednorazowo  lub  w innych okresach niż wymienione w ust. 2.  4. W  decyzji  administracyjnej  o przyznaniu  stypendium  określa  się  okresy  wypłat,  o których  mowa  w ust.

  2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.  Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego  § 14. 1. Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  szkoły,  o której  mowa  w art.  90b  ust.  3 i  4 ustawy  z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty,  zamieszkałemu  na  terenie  gminy  Rzeczenica,  znajdującemu  się  przejściowo  w trudnej  sytuacji  materialnej  z powodu  zdarzenia  losowego  (śmierci  rodziców  lub  prawnych  opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).  2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,  niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  3. Wysokość  zasiłku  szkolnego  nie  może  przekroczyć  jednorazowo  kwoty  stanowiącej  pięciokrotność  kwoty,  o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia i ocenę skutków  zdarzenia losowego.  § 15. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  § 16. Zasiłek  szkolny  przyznaje  Wójt  Gminy  Rzeczenica  w drodze  decyzji  administracyjnej,  stosuje  się  odpowiednio §12 ust. 4.  § 17. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:  1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której  uczęszcza uczeń,  2) dyrektora  szkoły  wymienionej  w art.  90b  ust.  3 i  4 ustawy  z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty,  do  której uczęszcza uczeń.  2. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu.  § 18. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:  1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości  dochodów,  a w  przypadku  ubiegania  się  o zasiłek  szkolny  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z pomocy  społecznej,  zaświadczenia  lub  oświadczenia  o korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  z pomocy społecznej,  2) złożenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego. 

Id: UILSR­WLXCF­NYRCN­DOSHP­FKXGV. Podpisany

Strona 3

Rozdział 6. Postanowienia końcowe  § 19. 1. Wstrzymuje się przyznaną pomoc materialną, jeżeli:  1) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,  2) ustały przyczyny uzasadniające przyznanie świadczenia.  2. W  przypadku  ustania  przyczyn  uzasadniających  przyznanie  pomocy  materialnej  rodzice  ucznia  lub  pełnoletni uczeń, obowiązani są zawiadomić w ciągu 7 dni organ wydający decyzję.  3. Zapis  ust.  2 stosuje  się  także  do  dyrektora  szkoły,  gdy  poweźmie  informację  o ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej.  4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Id: UILSR­WLXCF­NYRCN­DOSHP­FKXGV. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.167.3655

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.167.3654

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.167.3653

  uchwała nr XV/146/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

 • DZ. URZ. 2011.167.3652

  uchwała nr XV/145/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.167.3651

  uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.