Logowanie

DZ. URZ. 2011.168.3718

Tytuł:

uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Kaliska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 168 pozycja: 3718
Hasła:inne

UCHWAŁA NR XIII/85/2011 RADY GMINY KALISKA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska. Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Kaliska Zbigniew Toporowski

Id: XVAHU-CNVYF-NHXGD-KYPDK-EAXSI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.57.1282

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową oraz za wyżywnienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

 • DZ. URZ. 2010.19.340

  uchwała nr XXVIII/209/2009 Rady Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kaliska

 • DZ. URZ. 2012.1300

  uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska

 • DZ. URZ. 2010.78.1391

  uchwała nr XXXI/236/10 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r.

 • DZ. URZ. 2011.57.1281

  uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierającychpowyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożyciapoza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasadusytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojówalkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.168.3717

  uchwała nr XVII/105/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza ? informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.168.3716

  uchwała nr XVII/104/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 • DZ. URZ. 2011.168.3715

  uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 • DZ. URZ. 2011.168.3714

  uchwała nr XVII/102/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.168.3713

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.