Logowanie

DZ. URZ. 2011.170.3827

Tytuł:

uchwała nr XIX/136/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-19
Organ wydający:Rada Miasta Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 170 pozycja: 3827
Hasła:inne

UCHWAŁA NR XIX/136/11 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r.  w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z późn.  zm.),  art  43  ustawy  z dnia  4 lutego  2011  r.  o opiece  nad  dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235)  Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:  § 1. Z  Uchwały  Nr  XV/94/11  Rady  Miasta  Kościerzyna  z dnia  24  sierpnia  2011  r.  w sprawie  maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia  dziennego  opiekuna  oraz  zasad  jego  ustalania  wykreśla  się  w paragrafie 2 ust. 2 ­ 6.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Miasta Kościerzyna  Piotr Słomiński

Id: SUWEU­HCYKG­HHMHB­LCXPF­XGRSF. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Kościerzyna podjęła Uchwałę Nr XV/94/11 w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. W paragrafie  2 ust. 2 ­ 6 tej uchwały wykracza poza delegację ustawową. W związku z powyższym należy je  wykreślić. 

Id: SUWEU­HCYKG­HHMHB­LCXPF­XGRSF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.38.622

  uchwała nr LII/397/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Trójkąt Przemysłowy? w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2011.138.2828

  uchwała nr X/62/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.

 • DZ. URZ. 2012.1635

  uchwała nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie

 • DZ. URZ. 2010.19.361

  uchwała nr LII/392/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.86.1563

  uchwała nr LVI/438/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.170.3826

  uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.170.3825

  uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. 2011.170.3824

  uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2011.170.3823

  uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. 2011.169.3822

  sprawozdanie nr 2/2011 Starosty Lęborskiego z dnia 18 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU LĘBORSKIEGO W ROKU 2010.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.