Logowanie

DZ. URZ. 2011.170.3877

Tytuł:

uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-19
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 170 pozycja: 3877
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/85/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806? Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568? Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.  1203 i Nr 167, poz. 1759? Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr  181, poz. 1337? Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.  1111, Nr 223 poz. 1458? Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420? Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241? Dz.U. z 2010r. Nr 28  poz. 142? Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146? Dz.U. z 2010r. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675? Dz.U z 2011r. Nr 117  poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887), oraz art. 10 art.12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 225 poz. 1461, Nr  226 poz. 14575? Dz.U. z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), oraz pkt 3 obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. ( M.P. Nr 95, poz. 961), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr  95, poz.962).  RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rzeczenica:  1) od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  i poniżej  12  ton  ?  jak  w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,  2) od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  ­  jak  w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony  i poniżej  12  ton  ­  jak  w załączniku  Nr  3 do  niniejszej uchwały,  4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ­ jak w załączniku Nr 4 do  niniejszej uchwały,  5) od  przyczep  i naczep,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego ­ jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,  6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego ­ jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,  7) od autobusów ­ jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.  § 2. Zwalnia  się  od  podatku  od  środków  transportowych  autobusy  dowożące  dzieci  do  szkół,  oraz  pojazdy  wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.  § 3. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326  0006 0030 5189 3000 00 10, lub przez pocztę.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.  § 5. Traci  moc  uchwała  Nr  L/361/10  Rady  Gminy  Rzeczenica  z dnia  29  października  2010r.  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Zygmunt Wilczyk

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12  ton :   

dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)  powyżej  3,5  5,5  9  stawka podatku w złotych  do  5,5 włącznie  9 włącznie  poniżej 12  750,00  1.200,00  1.400,00 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12  ton :   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w  tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku w złotych  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub uznanym za równoważne  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53 

dwie osie  12  13  14  15  trzy osie  12  17  19  21  23  25  cztery osie i więcej  12  25  27  29  31 

13  14  15 

2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53  2.978,53 

17  19  21  23  25 

25  27  29  31 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :   

dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  od  3,5  stawka podatku w złotych  poniżej  12  1.820,96 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik  siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku w złotych  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Inne systemy  pneumatycznym lub uznanym za  zawieszenia osi  równoważne  jezdnych  900,00  950,00  1.000,00  1.600,00  2.302,20  2.978,53  2.978,53  900,00  950,00  1.050,00  2.200,00  2.302,20  2.978,53  2.978,53 

dwie osie  12  18  25  31  trzy osie  12  powyżej 36  40 

18  25  31 

do 36 ton  włącznie  40 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego :   

dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  nie mniej niż  7  stawka podatku w złotych  mniej niż  12  1.560,84 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku w złotych  Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub  uznanym za równoważne  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  2.302,20  2.302,20  1.820,96  2.302,20  1.600,00  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  1.820,96  2.302,20  2.302,20  1.820,96  2.302,20  1.600,00 

jedna oś  12  18  25  dwie osie  12  28  33  powyżej 36  38  trzy osie  12  powyżej 36  38 

18  25 

28  33  do 36 ton  włącznie  38 

do 36 ton  włącznie  38  38 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011 r. Stawki podatku od autobusów:   

Liczba miejsc  mniej niż  30  ­  stawka podatku w złotych  równej lub wyższej  ­  30  1.820,96  2.302,20 

Id: VSQSP­SMUEE­PIAHQ­WHWWR­XSRSF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.170.3876

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Osiek

 • DZ. URZ. 2011.170.3875

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.170.3874

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową.

 • DZ. URZ. 2011.170.3873

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.170.3872

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.