Logowanie

DZ. URZ. 2011.172.4002

Tytuł:

uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 172 pozycja: 4002
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/61/2011 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3) ) oraz pkt 1-2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XII/53/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej," § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887. 2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów mędzy państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa

Id: PIMWN-MAHHF-REGBM-VDNBJ-ZMUSG. Podpisany Strona 1

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.). 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

Id: PIMWN-MAHHF-REGBM-VDNBJ-ZMUSG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2593

  uchwała nr LVII/410/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.376

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/368/10 z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.581.6546

  uchwała nr XII / 123 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2246

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miasta I Gminy Lesko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.172.4001

  uchwała nr XV/151/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowych lub całkowitych zwolnień od opłat oraz trybu pobierania tych opłat w gminie Nowa Wieś Lęborska

 • DZ. URZ. 2011.172.4000

  uchwała nr XI/92/11 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/196/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (publik.Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72, poz.1478)

 • DZ. URZ. 2011.172.3999

  uchwała nr XI/87/11 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 • DZ. URZ. 2011.172.3998

  uchwała nr XI/86/11 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. 2011.172.3997

  uchwała nr XI/85/11 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.