Logowanie

DZ. URZ. 2011.173.4034

Tytuł:

uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Kaliska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 173 pozycja: 4034
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY GMINY KALISKA z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/16/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 pkt 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19.474.821 zł , w tym: 1) dochody bieżące 14.688.508 zł, 2) dochody majątkowe 4.786.313 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 1). 2. w § 2 pkt 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21.292.341 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 14.028.327 zł 2) wydatki majątkowe 7.264.014 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 2)i 2a 3). 3. w § 7 pkt 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 347.695 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 4)do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Kaliska Zbigniew Toporowski

1) Tabel 2) Tabel

i załączników nie publikuje się. i załączników nie publikuje się. 3) Tabel i załączników nie publikuje się. 4) Tabel i załączników nie publikuje się.

Id: OIASH-JJKVX-GRMKE-WCOIL-CPDJS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.57.1282

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową oraz za wyżywnienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

 • DZ. URZ. 2011.168.3718

  uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska.

 • DZ. URZ. 2011.137.2810

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.932

  uchwała nr XVI/108/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.126.2504

  uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.173.4033

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej wzory deklaracji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4032

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób fizycznych wzoru informacji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4031

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. 2011.173.4030

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. 2011.173.4029

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze gminy Gardeja.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.